Openbare besluitenlijst B&W 7 december 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 november 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Adviezenlijst commissie AZ 1 december 2010.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene Zaken d.d. 1 december 2010 en besluit de vrijwilligerspenning conform het voorstel van de commissie toe te kennen.

 

3.   BAG: formaliseringsverklaring panden en verblijfsobjecten.

Het college besluit tot vaststellen van de formaliseringsverklaring panden en verblijfsobjecten waardoor panden en verblijfsobjecten zonder brondocument in de BAG, voor de registratie worden voorzien van een noodzakelijk brondocument.

 

4.   Bestuurscommissie (BSGE) agenda 9 december 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van het besloten en openbare deel van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven en geeft eventuele zienswijzen mee aan de bestuurder die deze bijeenkomst als vertegenwoordiger namens Son en Breugel bijwoont.

 

 
Portefeuille: R. Visser

 

1.   Ontwerpbestemmingsplan “Son A50”.

Het college besluit om:

a.      de “Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Son A50” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;

b.      degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

c.      het ontwerpbestemmingsplan “Son A50” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

3.   Aandachtspunten raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 29 november 2010.

Het college besluit kennis te nemen van de adviezen van en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 29 november 2010.

 

 

 

 

4.   Bestemmingsplanherziening Houtens 1.

Het college besluit:

  1. medewerking te verlenen aan het verzoek om de rechten van deze overeenkomst te mogen overdragen aan derden met dien verstande dat alleen de rechten uit de samenwerkingsovereenkomst genoemd onder 2 (kosten bouwrijp maken, aanleg en aansluitkosten nutsvoorzieningen en in- en uitrit) en (woningbouw) kunnen worden overgedragen;
  2. de door de verzoeker getekende (concept –)overeenkomst door de burgemeester te laten ondertekenen;
  3. de verzoeker dienovereenkomstig schriftelijk te berichten en schriftelijk laten instemmen met het voor zijn rekening nemen van alle kosten op basis van de kostenbegroting en met de voorgestelde betalingsregeling;
  4. na ontvangst van de onder 3 bedoelde instemming Croonen Adviseurs opdracht verlenen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

 

5.   Achtervangfunctie Nationale Hypotheek Garantie per 1 januari 2011.

Het college besluit in te stemmen met de beëindiging van de achtervangfunctie van gemeenten ten aanzien van de Nationale Hypotheekgaranties per 1 januari 2011 en de wijzigingsovereenkomst te tekenen.

 

6.   Onderzoek Rekenkamercommissie inkoop en aanbesteding.

Het college neemt kennis van de rapportage van de Rekenkamercommissie en stelt haar reactie op dit rapport vast.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Adviezen commissie Burgerzaken.

Het college neemt kennis van hetgeen besproken is en van het advies van de commissie burgerzaken.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Eindhoven.

Het college is verhinderd de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven bij te wonen.

Datum/tijd: 3 januari ’11, 17.00 – 19.00 uur

Locatie: Hal van Honderd Stadhuis Eindhoven