Openbare besluitenlijst B&W 7 februari 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 7 februari 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 januari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Raadsvergadering d.d. 9 februari 2012.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 9 februari 2012 zijn geagendeerd.


3. Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2011.
Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en legt dit ter kennisname voor aan de commissie Algemene zaken.


4. Terugkoppeling SRE Poho's van 1 februari 2012.
De deelnemers aan de diverse poho-gesprekken in SRE-verband koppelen de indrukken uit de diverse overleggen terug aan het voltallige college.


Portefeuille: R. Visser


1. Planschadeverzoek Apennijnenlaan te Son.
Het college besluit om de ingekomen aanvraag tot tegemoetkoming in planschade, van de eigenaar van een perceel aan de Apennijnenlaan te Son, voor te leggen aan het bureau Gloudemans te Rosmalen.


2. Uitspraak rechtbank inzake planschade A50.
Het college:
1. besluit kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank van 19 december 2011;
2. besluit uitvoering te geven aan de uitspraak;
3. neemt kennis van het ingestelde pro forma hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het in kennis stellen hiervan van betrokkene.
 

3. Verweerschrift m.b.t. beroepen tegen bestemmingsplan "Blixembosch noord oost".
Het college besluit, inzake de beroepen tegen het bestemmingsplan "Blixembosch noordoost", zich te conformeren aan het verweerschrift van de gemeente Eindhoven.
 

4. Akoestisch onderzoek.
Het college:
1. neemt kennis van het Rapport: Akoestisch onderzoek Rijksweg A50 te Son van K en M Akoestisch adviseurs, d.d. 18 januari 2012;
2. besluit om de inwoners van de Gentiaan en de inwoners van ’t Zand te informeren op een informatiebijeenkomst (d.d. 16 februari 2012);
3. besluit om de commissie Grondgebiedzaken te informeren door middel van bijgaande informatiebrief en het rapport te plaatsen op de agenda van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 27 februari 2012 (informatief);
4. besluit om een bestuurlijk gesprek op te starten met Rijkswaterstaat (zsm);
5. besluit om K en M Akoestisch adviseurs de steekproefmeting te laten uitbreiden zodat voldaan wordt aan de meetvoorschriften;
6. Hiermee samenhangende kosten (in totaal 7.000,-- geraamd) worden ten laste gebracht van onvoorzien en meegenomen in de 1e Marap.


Portefeuille J.P. Frenken


1. Aanbestedingstrategie maken brugleuning brug Veerstraat.
Het college besluit het maken van de cortenstalen brugleuning inclusief “omlijsting” en aanbrengen ervan een meervoudige onderhandse aanbesteding uit te schrijven zoals in deze nota is voorgesteld.