Openbare besluitenlijst B&W 8 februari 2011

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 februari 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Terugkoppeling SRE POHO-overleggen van 2 febr. 2011.

Collegeleden die op 2 februari deelnamen aan de diverse SRE POHO-overleggen koppelen hun bevindingen terug aan het voltallige college.

 

3.   Meldingen giften en geschenken op grond van de integriteitregeling.

Het college neemt de meldingen 2010 op grond van de integriteitregeling voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken, bij de commissiegriffier.

 

4.   Grenscorrectie Eindhoven – Son en Breugel.

Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel “Grenscorrectie Eindhoven – Son en Breugel” met bijbehorend ontwerp-raadsbesluit, tot vaststelling van een ontwerp herindelingsregeling m.b.t. het knooppunt Ekkersrijt en legt deze stukken voor aan de gemeenteraad.

Een gelijkluidend voorstel, inclusief ontwerpbesluit, zal aan de gemeenteraad van Eindhoven worden voorgelegd.

 

5.   Adviezenlijst commissie AZ 2 februari 2011.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 2 februari 2011.

 

6.   Bestuurscommissie SRE 10 februari 2011.

Het college bespreekt de agenda van de BSGE van 10 februari 2011 en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordiger –wethouder Visser- die namens Son en Breugel deelneemt aan het overleg.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Projectplan “Son en Breugelse ruimtelijke kwaliteitstoets is esthetisch

      Verantwoord!”

Het college stemt in met het projectplan “Son en Breugelse ruimtelijke kwaliteitstoets is esthetisch verantwoord!”.

 

2.   Motie gemeenteraad m.b.t. BP Bosgebied West.

Het college besluit – ter uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde motie inzake het bestemmingsplan Bosgebied West – deze toe te sturen aan Raad van State, provincie en appellanten en stelt de aanbiedingsbrief daarbij vast.

 

3.   Beslissing op bezwaar Van den Ven (bouwvergunning).

Het college besluit het bezwaarschrift van dhr. Van de Ven, gericht tegen de verleende bouwvergunning voor een sporthal aan Rooijseweg 3, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

 

4.   Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark,

      Waterjuffer-Beekjuffer ong. en Bijenlaan 48a.

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark Waterjuffer-Beekjuffer ong. en Bijenlaan 48a”;
 2. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Sonniuspark Waterjuffer-Beekjuffer ong. en Bijenlaan 48a”;
 3. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan, overeenkomstig het conceptraadsvoorstel en –besluit;
 4. de raad voor te stellen de zienswijzennotitie van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en het bestemmingsplan “Sonniuspark, Waterjuffer-Beekjuffer ong. en Bijenlaan” (gewijzigd) vast te stellen.

 

5.   Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark, Keverlaan ong.”. 

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark Keverlaan ong.”;
 2. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Sonniuspark Keverlaan ong.”;
 3. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan, overeenkomstig het conceptraadsvoorstel en –besluit;
 4. de raad voor te stellen de zienswijzennotitie van het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan “Sonniuspark, Keverlaan ong.” vast te stellen.

 

6.   Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark, Bijenlaan 26”. 

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark Bijenlaan 26”;
 2. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Sonniuspark Bijenlaan 26”;
 3. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan, overeenkomstig het conceptraadsvoorstel en –besluit;
 4. de raad voor te stellen de zienswijzennotitie van het ontwerpbestemmingsplan en het bestemmingsplan “Sonniuspark, Bijenlaan 26” vast te stellen.

 

7.   Vaststelling bestemmingsplan “Son Centrum”.

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Centrum”;
 2. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Son Centrum”;
 3. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Son Centrum” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
 4. de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Centrum” en het bestemmingsplan “Son Centrum” gewijzigd vast te stellen.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Advies van de commissie BZ 1 februari 2011.

Het college neemt kennis van hetgeen besproken is en van het advies van de commissie Burgerzaken.

 

2.   Vestiging scouting Dutmella.

Het college besluit in te stemmen met het verzoek van scouting Dutmella voor de uitbreiding van het buitenterrein van ca 1100 m2. Verder wordt ingestemd met het verzoek om dit terrein te omheinen met eenzelfde hekwerk op kosten van Dutmella.

Het terrein mag om niet in gebruik genomen worden waarbij jaarlijks € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht wordt ter erkenning van de het eigendomsrecht.

 

3.   Verharden perceel voormalige pastorie

Het college stemt in met deze notitie en besluit:

 1. Het tijdelijk parkeerterrein aan de Nieuwstraat te verbeteren met een dunne laag asfalt. De kosten van € 12.500,-- exclusief worden verwerkt binnen de 1e marap/berap 2011.
 2. De werkzaamheden op te dragen aan KWS.

 

4.   Ontwikkeling HIVA; verzoek Domein aanpassing m2 algemene ruimte in

      wooncomplex De Brugwachter/De Schuyt.

Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Domein om:

 1. de algemene ruimte in het wooncomplex De Brugwachter/De Schuyt te verkleinen van 300 m2 tot 100 m2;
 2. de vrijkomende ruimte (200 m2) om te zetten in twee extra woonappartementen;
 3. de raad over dit besluit te informeren via de raadsinformatiebrief;
 4. Domein uit te nodigen een aanvraag om bouwvergunning in te dienen voor het gewijzigd uitvoeren van de op 8 juli 2008 verleende bouwvergunning.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging conferentie Regionale Agenda.

Het college woont de conferentie Regionale Agenda/SRE bij.

Datum/tijd: woensdagavond 23 februari 2011, tijdstip volgt

Locatie: ROC Ter AA in Helmond

 

2.   Uitnodiging Brainport 2020.

De burgemeester woont het aanbieden van het programma Brainport 2020 aan minister Maxime Verhagen bij.

Datum/tijd: woensdag 16 febr. 16.30 – 19.00 uur

Locatie: Evoluon Eindhoven