Openbare besluitenlijst B&W 8 maart 2011

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 maart 2011.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Brandweer Jaarverslag 2010.

Het college neemt kennis van het Brandweer Jaarverslag 2010.

 

3.   Beslissing op bezwaren collectieve festiviteit.

Het college besluit de bezwaarschriften, gericht tegen de aanwijzing van een collectieve festiviteit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

 

4.   Portefeuilleverdeling.

Het college besluit tot de volgende aanpassing van de portefeuilleverdeling:

  1. gezondheidsbeleid gaat over van wethouder Visser naar wethouder Frenken;
  2. juridische zaken gaat over van wethouder Visser naar burgemeester Gaillard;
  3. de gezamenlijke portefeuilles van wethouder Visser en wethouder Frenken (Kerkplein, Verkeer centrum Son en huisvesting bibliotheek ) vervallen. Per project wordt een verantwoordelijk portefeuillehouder aangewezen.
  4. De niet eerder toebedeelde portefeuille “dierenwelzijn” wordt ondergebracht bij wethouder Frenken.

 

5.   Verordening op de raadscommissies 2011.

Het college neemt kennis van de concept-Verordening op de raadscommissies 2011 en het bijbehorende conceptraadsvoorstel.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening zijn dat:

  • bij advisering door een commissie voortaan de standpunten van alle fracties worden vermeld;
  • een onderwerp op de agenda van de commissie wordt geplaatst indien ten minste twee leden dat verzoeken.

 

6.   Adviezenlijst raadscommissie AZ 3 maart 2011.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene zaken d.d. 3 maart 2011. M.b.t. planning kadernota adviseert het college de raad, mede o.g.v. de reacties van de AZ-leden, in te stemmen met behandeling in de raadsvergadering van

24 mei a.s. Dit betekent::

  • 26 april: vaststelling raadsvoorstel door college (3 mei: onderbezetting wegens vakanties, 10 mei alleen aan de orde indien absoluut onvermijdelijk);
  • 24 mei: raadsbespreking (conform oorspronkelijke planning).

Meicirculaire kan hierdoor niet worden ‘meegenomen’. Accent in kadernota derhalve met name gericht op beleid(swijzigingen). Na ontvangst meicirculaire zal goed collegeberaad plaatsvinden met het oog op een gedegen begrotingsvoorbereiding in de zomerperiode.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Adviezenlijst raadscommissie GZ d.d. 28 februari 2011.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van en de toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 28 februari 2011.

 

2.   Realisering parkeergarage IKEA.

Het college constateert dat de parkeergarage die IKEA wil gaan oprichten op het perceel Ekkersrijt 4089 te Son, als een gebouw dient te worden aangemerkt en neemt dit als uitgangspunt bij de toetsing van de definitieve bouwvergunningsaanvraag.

 

3.   Vaststelling bestemmingsplan “Son A50”.

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son A50”;

b.      kennis te nemen van het bestemmingsplan “Son A50”;

c.      de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Son A50” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

d.      de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son A50” en het bestemmingsplan “Son A50” gewijzigd vast te stellen.

 

4.   Herinrichting Nieuwstraat.

Het college stelt het concept-raadsvoorstel ‘herinrichting Nieuwstraat‘ vast en agendeert het voorstel voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 17 maart a.s.

 

5.   Afronding afspraken Woonwagenlocatie / Hoven Noord. Sonniuspark/11.3497

Het college stemt in met invulling van de afspraken met Domein inzake de compensatie onrendabele top investering 4e woonwagenlocatie (Rooijseweg) als volgt:

  1. van de 86 overeengekomen woningen er 44 aan te wijzen als daadwerkelijk gecompenseerde woningen;
  2. de resterende 42 woningen in geld vergoeden voor een vast bedrag

      van € 383.000,--;

Verder stemt het college in met een alternatieve invulling aan de strook waar oorspronkelijk 16 twee-onder-één-kap-woningen voorzien waren met nu een bouwprogramma van             23 woningen.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Advies van de raadscommissie Burgerzaken d.d. 1 maart 2011.

Het college neemt kennis van hetgeen besproken is en van het advies van de commissie Burgerzaken.

 

2.   Landelijke Opschoondag.

Het college besluit:

      1. dat de wethouders en de secretaris deelnemen aan de 'Landelijke Opschoondag' op

          zaterdag 19 maart 2011; de burgemeester is verhinderd.

2. In te stemmen met het draaiboek.

 

3.   Bomen kappen Dommelpas/Hertenkamp.

Het college neemt kennis van het rooien van 20 bomen aan de Dommelpas/Hertenkamp en het deels verplaatsen van het aanwezige hekwerk.