Openbare besluitenlijst B&W 8 mei 2012

 Openbare besluitenlijst van de vergadering

van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 8 mei 2012

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 mei 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

 

2.   Raadsvergadering d.d. 10 mei 2012

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 10 mei 2012 zijn geagendeerd.

 

 

3.   Voorbereiding GBA audit 2012  
a. Het college besluit het privacyreglement en het informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten, vast te stellen;

b. Het college neemt kennis van de risico-inventarisatie informatiebeveiliging GBA & waardedocumenten en de rapportage evaluatie informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan.

 

 

4.   Verordening rechtspositie wethouders, raads en commissieleden

Het college legt de conceptverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Son en Breugel 2012 ter vaststelling voor aan de commissie voor Algemene Zaken en de raad.

 

 

5.   Openbaarmaking stukken planschadeverzoeken

Het college:

1. neemt kennis van de toelichting rond de openbaarheid / openbaarmaking van stukken in relatie tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

2. besluit de huidige lijn rond publicatie van besluitvorming rond planschadeverzoeken voort te zetten (publicatie, behoudens naam betrokkene en huisnummer)

 

 

6.  Uitspraak op beroep tegen besluit bestuurscommissie

Het college:

1. neemt kennis van de niet ontvankelijk verklaring van een beroep ingesteld tegen een besluit van de bestuurscommissie stedelijk gebied Eindhoven, inzake het niet toekennen van een bijdrage uit het financieringsfonds voor de realisering van een "PCB-tree" bij Ekkersrijt;

2. neemt kennis van de interne maatregelen die getroffen zijn om een herhaling van de omissie die tot de uitspraak heeft geleid, in de toekomst te voorkomen.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Bestemmingsplan "Son Midden; Vinklaan 2"

Het college besluit:

1. in te stemmen met de concept "zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Midden;

Vinklaan 2";

2. in te stemmen met het concept bestemmingsplan "Son Midden; Vinklaan 2";

3. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan "Son Midden; Vinklaan 2" overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

4. de raad voor te stellen het bestemmingsplan "Son Midden; Vinklaan 2" en de "zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Midden; Vinklaan 2" vast te stellen.

 

 

2.         Beslissing op bezwaar eigen bijdrage Wmo

Het college besluit een bezwaarschrift inzake een opgelegde eigen bijdrage, ingediend door betrokkene conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met dien verstande dat de eigen bijdrage per 1 juli 2012 wordt opgelegd.

 

 

3.   Beslissing op bezwaar eigen bijdrage Wmo

Het college besluit een bezwaarschrift inzake een opgelegde eigen bijdrage, ingediend door betrokkene, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met dien verstande dat de eigen bijdrage per 1 juli 2012 wordt opgelegd.

 

 

4.   Beslissing op bezwaar eigen bijdrage Wmo

Het college besluit een bezwaarschrift inzake een opgelegde eigen bijdrage, ingediend door betrokkene, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met dien verstande dat de eigen bijdrage per 1 juli 2012 wordt opgelegd.

 

 

5.   Gebiedsontwikkeling Brainport Oost

Het college besluit overeenkomstig het verzoek van de Stuurgroep Brainport Oost de raad via de raadsinformatiebrief "Informatie Noordoostcorridor voor raadsleden" te informeren.

 

 

6.   Continuering tuinafvalcampagne en omruilactie groencontainers

Het college besluit:
a. de mogelijkheid tot het gratis aanbieden van tuinafval op de milieustraat wordt voor onbepaalde tijd gecontinueerd;

b. de gratis omruilactie voor groter formaat GFT-container wordt gecontinueerd tot 1 november 2012.

 

 

7.   Toekomstvisie Son en Breugel

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van het conceptdocument “De Toekomstvisie van Son en Breugel”;

b.      de raad overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te stellen om “De Toekomstvisie Son en Breugel” vast te stellen.

 

 

8      Procesbeschrijving archeologie

1.      het college besluit in te stemmen met de procesbeschrijving archeologie;

2.      het college besluit de SRE Milieudienst, gelet op de ladderovereenkomst met deze Dienst op een aantal andere (milieu) beleidsterreinen, op ad hoc basis in te schakelen als gemeentelijk archeologisch adviseur - KNA archeoloog;

3.      het college besluit om de kosten als gevolg van archeologische toevalsvondsten ten laste te brengen van de algemene middelen in voorkomende gevallen: post onvoorzien incidenteel of de reserve vrije bestedingsruimte;

4.      het college besluit via de raadsinformatiebrief de leden van de gemeenteraad te informeren (tekstmandaat wethouder Visser)

 

 

9.   Kennisnemen van uitspraak Raad van State bestemmingsplan Blixembosch NO

Het college neemt kennis van de uitspraak van de Raad van State m.b.t. beroepen tegen het bestemmingsplan Blixembosch NO: alle beroepen zijn ongegrond verklaard.

 

 

10. Jaarverslag en –rekening 2011

Het college besluit de Jaarstukken 2011 (jaarverslag en -rekening) conform ontwerp-raadsvoorstel aan de raad aan te bieden ter besluitvorming.

 

 

11. Voortgangsrapportage Sonniuspark mei 2012 

1. Het college stemt in met de inhoud van de presentatie voortgangsrapportage Sonniuspark mei 2012.

2. besluit deze presentatie voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken van 21 mei a.s.

3. besluit de discussie inzake de strategie voortgang ontwikkeling Sonniuspark te voeren op 15/22 mei en dit onderwerp te agenderen voor het geplande overleg met de commissie op 7 juni.

 

 

12. Planschadeverzoek  

Het college besluit om:

- het planschadeverzoek van de eigenaar van een perceel aan de Marnelaan te honoreren tot een bedrag van €14.600,- met de daarbij behorende wettelijke rente;

- de kosten in deze te boeken ten laste van de grondexploitatie van Sonniuspark.

(besluit 24 april 2012)

 

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Woonvisie (tekst RIB nr. 30, 16 mei 2012)

Het college van burgemeester en wethouders besluit om:

in te stemmen met de voorgelegde tekst inzake "Woonvisie" voor de

Raadsinformatiebrief van 16 mei a.s.

 

 

2.   Beroepschrift afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het college besluit tot het ongegrond verklaren van het administratieve beroepschrift van betrokkene betreffende de afwijzing op de aanvraag om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2012.

 

 

3.   Vaststelling centrumvisie Breugel

Het college stelt de raad voor:

  1. de centrumvisie Breugel vast te stellen en
  2. in te stemmen met het uitwerken van de uitvoeringsagenda in een uitvoeringsprogramma alsmede,
  3. de restpost (~€ 25.000,00) voortvloeiend uit het opstellen van de centrumvisie beschikbaar te stellen voor de uitwerking van het uitvoeringsprogramma

en besluit:

  1. Wethouder de heer J. Frenken tekstmandaat te verlenen.

 

 

4.   Ontwerp-raadsvoorstel visienota Persoonlijk&Dichtbij

  1. Het college neemt kennis van het advies van de Adviesraad Wmo van Son en Breugel.
  2. Het college stem in met het verslag veldraadpleging met betrekking tot het advies van de Adviesraad Wmo van Son en Breugel en de reactie daarop;
  3. Het college stemt in met de aangepaste visienota Persoonlijk&Dichtbij;
  4. Het college besluit de aangepaste visienota Persoonlijk&Dichtbij voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

 

5.   Vaststellen Dommelvisie

Het college stemt in met de concept-visie 'Verslingerd aan de Dommel' en legt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.