Openbare besluitenlijst B&W 8 november 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 8 november 2011

 

BESLUITEN:

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 november 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2. Drank- en horecawetvergunning Sporthalbeheer Son BV.
Het college besluit aan Sporthalbeheer Son BV een Drank- en horecawetvergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet, te verlenen.

 

3. Raadsvergadering d.d. 10 november 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering/ behandeling begroting van 10 november 2011 zijn geagendeerd.

 

4. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 2 november 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 2 november 2011. Het college vraagt nadrukkelijker monitoring van uitvoering toezeggingen

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1. Grondprijs Sonniuspark.
Het college besluit de grondprijs voor vrije sector bouwkavels in Sonniuspark in 2012 op hetzelfde niveau te houden als in 2011, dat wil zeggen op € 430,00 per m2
excl BTW en kosten koper.

 

2. Vrachtverkeer Bijenlaan.
Het college besluit voornemens te zijn om doorgaand vracht- en landbouwverkeer van de Bijenlaan te weren door middel van realisatie van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer en tractoren rondom het viaduct over de A50 in de Bijenlaan / Sonniuswijk .

 

3. Ontwerpwijzigingsplan "Ekkersrijt; SATURN".
Het college besluit om:
1. in te stemmen met de anterieure overeenkomst met Bouwontwikkeling Jongen BV;
2. het ontwerpwijzigingsplan "Ekkersrijt; SATURN" vast te stellen; en
3. het ontwerpwijzigingsplan "Ekkersrijt; SATURN" vrij te geven voor de verdere vast-stellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

4. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 31 oktober 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 31-10-11.

 

5. Tussenrapportage bosgebied.
Het college bevestigt:
1. het uitgangspunt om te gaan voor behoud van de subsidie “Masterplan Bosgebied West”;
en besluit:
2. In te stemmen met de opgestelde tussenrapportage aan het financieringsschap (be-treft de ontvangen subsidie) en;
3. deze tussenrapportage aan het financieringsschap toe te zenden.

 


6. Herstel beslissing op bezwaar Stratoz.
Het college besluit:
1. de beslissing op het bezwaarschrift van dhr. mr. T. Segers, ingediend namens stich-ting Stratoz Ekkersrijt I en de individuele participanten, d.d. 10 mei 2011 in te trek-ken;
2. een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, in die zin dat het gehele bezwaar on-gegrond wordt verklaard en het bestreden besluit in stand blijft;
3. Af te zien van terugvordering van de reeds betaalde proceskostenvergoeding.

 

7. Verbreding bouwpartners Sonniuspark / IOK VISADE.
Het college:
1. neemt kennis van de onderbouwing "verbreding aantal bouwpartners Sonniuspark" ter stimulering woningbouw en geclusterde ontwikkeling hiervan;
2. stemt in met de inhoud van bijgaande I.O.K. tussen gemeente en VISADE als eerste stap in de verbreding van het aantal bouwpartners en t.b.v. consument gerichte wo-ningbouw op de locatie "de Brink";

 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Doelmatig waterbeheer.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. ambtelijke capaciteit te leveren voor de 4 projecten van in totaal ca 75 uur;
2. een budget van € 3.830,-- bij te dragen voor externe ondersteuning voor de uitwer-king van de 4 projecten;
3. een budget van 3.500,-- bij te dragen voor de procesbegeleiding van fase 1 en fase 2 van de bestuursopdracht.
De kosten worden o.b.v. 50-50 verdeeld over 2011 en 2012 van elk € 3.650,-- afgerond en kunnen worden verantwoord binnen kostenplaats 6722000 (inspectie riolering) en kosten-soort 434332 (onderzoek waterhuishouding).

 

2. Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs gemeente Son en Breugel.
Het college stemt in met het raadsvoorstel betreffende Verordening voorzieningen Huisves-ting onderwijs en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

3. Advies van de commissie Burgerzaken 1 november 2010.
Het college neemt kennis van hetgeen aan de orde is geweest in de vergadering van de commissie Burgerzaken.

 

4. Subsidiebeleidsplan 2012.
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Subsidiebeleidsplan 2012 (SBP) en meer specifiek met de volgende bijzonderheden hierin:
1. de subsidies van de niet-professionele organisaties worden niet geïndexeerd;
2. de subsidies voor de professionele organisaties worden geïndexeerd met 2%;
3. het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies 2012 wordt vastgesteld op € 10.000,-;
4. de eenmalige subsidies worden verdeeld volgens de “Regeling subsidieplafond 2012”;
5. aan Zwemvereniging Argo wordt een waarderingssubsidie toegekend van € 270,-;
6. het verzoek van MEE voor een subsidie voor informele zorg en het verzoek van de Stichting de Beiaard voor verhoging van de subsidie wordt afgewezen.

 

5. Vacature Raad van Toezicht PlatOO.
Het college stemt in met het in gang zetten van een wervingsprocedure ten behoeve van de vacature bij de Raad van Toezicht van PlatOO en deze te laten uitvoeren door Habilis mens en organisatie.

 

6. Huurprijzen Hoven Noord.
Naar aanleiding van het met Domein gevoerde overleg heroverweegt het college haar eer-der besluit m.b.t. de te hanteren huurprijzen voor sociale woningbouw in de Hoven Noord en besluit na ampel beraad alsnog in te stemmen met de door Domein met de huurders afgesproken huurprijzen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging 'opening' wensboom.
De burgemeester woont de 'opening' van de wensboom bij.
Datum/tijd: 7 december 2011, 18:00 uur
Locatie: Bibliotheek Son

 

2. Uitnodiging SymposiumVeilig Leven / Gemeente Veldhoven.
De burgemeester woont het Symposium Veilig Leven / Gemeente Veldhoven bij.
Datum/tijd: 5 december 2011, 13:00 tot 17.00 uur
Locatie: Theater De Schalm, Meiveld 3 5501 KA Veldhoven)