Openbare besluitenlijst B&W 9 november 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 november 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering begroting d.d. 11 november 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van

11 november 2010 zijn geagendeerd.

 

3.   Concernplan 2011.

Het college stemt in met het concernplan 2011.

 

4.   Voortgang realisatie Combigebouw brandweer en wijkteams.

Het college besluit het volgende:

·            In te stemmen met de interne wijzigingen van de kantoorindeling en materiaalgebruik aan de buitenzijde van het combigebouw.

·            In te stemmen met de voorbereiding van variant B om het gebouw toekomstbestendiger te maken.

·            In te stemmen met het aanvragen van een omgevingsvergunning

·            In te stemmen met het beplantingsplan en t.b.v. hiervan een kapvergunning aan te vragen

·            De vervolgopdracht, fase 6, te gunnen aan Leesberg van Pelt BV architecten

Het college neemt kennis van het volgende:

·            Stand van zaken m.b.t. het juridische traject

·            Stand van zaken m.b.t. de tijdelijke brandweerkazerne

·            Planning van realisatie Combigebouw.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Planschadeverzoeken Sonniuspark.

Het college besluit:

  • Gloudemans opdracht te verlenen een advies uit te brengen inzake het verzoek om tegemoetkoming in planschade aan de Walcherenlaan;
  • Tonnaer opdracht te verlenen een advies uit te brengen inzake het verzoek om       tegemoetkoming in planschade inzake Molenstraat en Marnelaan.

 

2.   Aandachtspunten raadscommissie GZ d.d. 1 november 2010.

Het college besluit kennis te nemen van de adviezen van en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 01 november 2010.

 

 

 

3.   Advies van de commissie BZ 2 november 2010.

Het college neemt kennis van hetgeen besproken is en van het advies van de commissie burgerzaken.

 

4.   Voorstel begrenzing Rijksbufferzone Rijk van Dommel en Aa.

Het college besluit om:

a.      In te stemmen met het concept-voorstel voor begrenzing van de Rijksbufferzone Rijk van Dommel en Aa;

b.      De stuurgroep Brainport Oost te adviseren om dit voorstel voor te leggen aan de regioraad en vervolgens aan te bieden aan de Minister Infrastructuur & Milieu (voorheen VROM);

c.      De meerkosten van € 4.000,-- op te vangen binnen de financiële ruimte van het totale budget toekomstvisie.

 

5.   Ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum”.

Het college besluit om:

a.      de “Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Son Centrum” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;

b.      degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

c.      het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

6.   Uitbesteden plotten tekenwerk A0-aanvragen omgevingsvergunning.

      Het college besluit het plotten van bouwtekeningen A0-formaat uit te besteden aan

      Dereumaux te Eindhoven.

 

7.   Ontwerp bestemmingsplan Ekkersrijt; IKEA.

Het college besluit om:

  1. in te stemmen met de anterieure overeenkomst en deze als ‘gemeentelijk’ model te gebruiken voor volgende anterieure overeenkomsten;
  2. de “Nota vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt; IKEA” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;
  3. degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;
  4. het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; IKEA” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Huisvestingsprogramma en –overzicht onderwijs 2011.

Het college besluit het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2011 voor het onderwijs vast te stellen en dit ter kennisname aan te bieden aan de commissie Burgerzaken.

De eenmalige kosten bedragen € 16.000 en worden ten laste gebracht van de stelpost “Groeipad onderwijsgebouwen”

De investering bedraagt € 119.500,- Voorgesteld wordt om ten laste van de stelpost “Groeipad onderwijsgebouwen “een bestemmingsreserve te vormen waaruit jaarlijks de kapitaalslasten worden gedekt.

 

 

 

2.   Professionaliseren peuterspeelzaalwerk/wet OKE.

Het college stemt in met het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk ter voorbereiding op de uitvoering van de Wet OKE en de totale kosten € 30.220,- te dekken uit het   budget stelpost peuterspeelzalen.

 

3.   Zondagopenstelling.

Het college besluit aan de zuidkant van het kanaal (Ekkersrijt) en de noordkant

(dorp) conform het verzoek van de Vereniging Meubelplein, de Keukenconcurrent en Brugman keukens en de OndernemersVereniging Son en Breugel de zondagen voor winkel-

openstelling 2011 vast te stellen.

 

Het verzoek van Ekkersrijt wordt gehonoreerd voor de volgende zondagen:

2, 9, en 23 Januari, 13 februari, 13 maart, 8 mei, 25 september, 2, 16 en 30 oktober,

13 en 27 november.

en de volgende 5 data op grond van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard voor      zondagopenstelling voor de volgende feest/zondagen: 

27 Februari, 25 april (2de paasdag) 2 juni ( hemelvaartdag) 13 juni ( 2de pinksterdag) en

26 december ( 2de kerstdag)

 

Het verzoek van de OVSB wordt gehonoreerd voor de volgende zondagen:

30 januari, 27 februari, 17 april , 29 mei, 5 juni, 3 juli , 4 september, 2 oktober, 13 november,

27 november en18 december

 

4.   Subsidiebeleidsplan 2011.

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Subsidiebeleidsplan 2011 (SBP) en meer specifiek met de volgende bijzonderheden hierin:

1.      kennisnemen van de bezuiniging die is gerealiseerd op de subsidies 2011 aan de professionele organisaties;

2.      een subsidieplafond voor de “Eenmalige subsidies” 2011 vaststellen van € 10.000,-;

3.      de eenmalige subsidies verdelen volgens de “regeling subsidieplafond 2011”;

4.      de Orgelkring Breugel een waarderingssubsidie toekennen van € 270;-;

5.      de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk verhogen tot € 6.510,- en alle overige verzoeken voor extra subsidie afwijzen;

6.      de Seniorenraad een ondersteuningssubsidie toekennen van € 3.500,-.

 

5.   Evaluatie notitie kermis 2010.

Het college neemt kennis van de evaluatie notitie kermis 2010 en legt deze ter kennisname voor aan de commissie GZ.

Voorts besluit het college:

1.      het kermisterrein zoals dat in 2004 in principe is vastgesteld te handhaven (wel zal nog   

      nader overleg over doorsteek Heistraat-Nieuwstraat plaatsvinden);

2.      attractieprijzen vast te stellen van maximaal € 1,50 voor kleinere zaken en maximaal

      € 2,50 voor vermaakzaken. De prijzen voor spectaculaire zaken vrij te laten;

3.      het braakliggende terrein ook via de Nieuwstraat bereikbaar te maken om er te parkeren;

4.   verkeersmaatregelen en omleidingroutes nadrukkelijk via de plaatselijke media en de

      website van de gemeente onder de aandacht te brengen.

 

6.   Adviezenlijst commissie AZ 3 november 2010.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 3 november 2010.

 

 

 

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.

Wethouder Visser woont de lunchbijeenkomst van de OVE bij.

Het bedrijfsbezoek is deze keer bij Rendac. Overigens gaat het college op 16 november a.s. al naar Rendac ivm een bedrijfsbezoek.

 

Datum/tijd: 18 november, 11.30 – 13.30 uur

Locatie: NCB-weg 10, Best

 

2.   Uitnodiging Agenda van Brabant.

De burgemeester woont de bijeenkomst ‘De Agenda van Brabant’, georganiseerd door de Ver. Brabantse Gemeenten, bij.

 

Datum/tijd: 24 november 17.30 – 21.30 uur

Locatie: Tilburg, Villa de Vier Jaargetijden