Openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 juni 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 14 juni 2011

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juni 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvoorstel Dommeldal.
Het college stelt het raadsvoorstel tot het vaststellen van de bestuursopdracht haalbaarheidsstudie Dommeldal vast en biedt dit ter bespreking aan voor de raadsvergadering van 29 juni a.s.
Het voorstel wordt tevens als voorgenomen besluit aan de Ondernemingsraad toegezonden.

3. Poho-overleggen SRE van 15 juni 2011.
Het college bespreekt de agenda's van de diverse SRE poho-overleggen van
15 juni 2011 en geeft zienswijzen en standpunten mee aan de betreffende vertegenwoordi-gers die de gemeente S&B bij SRE vertegenwoordigen.
Het college bespreekt daarnaast de brief SRE dd.31 mei 2011 over het procesvoorstel m.b.t. de SRE-taken en de brief van de gemeente Eindhoven over besluitvorming op de regionale agenda en kerntaken SRE.

4. Beslissing op bezwaar bouwstop Nieuwstraat .
Het college besluit het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

5. Ontheffing sluitingstijd.
Het college besluit de aanvraag voor de speciale koopavond i.v.m. de Midsommar van IKEA op zaterdag 25 juni 2011 tot 24.00 uur te verlenen.

6. Adviezenlijst commissie algemene zaken 1 juni 2011.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene zaken d.d. 1 juni 2011.

7. Procedure burgerinitiatiefvoorstel realiseren voetbalvelden.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel 'Procedurevoorstel Burgerinitiatief tot inrich-ten diverse voetbalplekken in wijk 't Zand' en stemt in met de daarin genoemde planning voor inhoudelijke behandeling.

8. Brandweerorganisatie Son en Breugel.
Het college neemt de navolgende besluiten over de ontwikkeling van de brandweerorganisa-tie en legt deze voor aan de Ondernemingsraad en vraagt hen om advies:
1. alle beroepsmedewerkers brandweer over te laten gaan naar de Veiligheidsregio en functies inhuren volgens het cafetariamodel met uitzondering van de administratieve ondersteuning;
2. op termijn alle vrijwilligers over te laten gaan naar de Veiligheidsregio in tempo regio-nale ontwikkelingen;
3. de functie commandant vast te stellen voor 0,2 fte. De heer T. Verheul te detacheren in deze functie;
4. de functie postcommandant (lokaal commando) vast te stellen voor 0,8 fte en hier aan 0,2 fte toezicht/handhaving te koppelen. De heer H. van Uden te detacheren in deze fulltime functie;
5. functie onderhoud materiaalbeheer/ademlucht vast te stellen voor 0,2 fte;
6. de functie toezicht/handhaving vaststellen voor 0,6 fte;
7. de samenwerking met Nuenen versterken door bij gelijkwaardige functies medewer-kers uit de Veiligheidsregio’s aan te trekken die deze taak voor beide gemeenten vervult;
8. de besparing van € 18.500,-- volledig toe te rekenen aan de bezuinigingsdoelstelling op de bedrijfsvoering;
9. de beslispunten 1 t/m 8 per 1 januari 2012 te effectueren. Deze datum valt samen met de ingangsdatum FPU van de huidige brandweercommandant.

Portefeuille: R. Visser

1. Beslissing op bezwaar bouwvergunning H. Veenemanstraat.
Het college besluit de bezwaarschriften, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

2. Aangepast ontwerp-raadsvoorstel Aanpak de Kanteling binnen de Wmo.
Het college besluit n.a.v. de behandeling in de commissie Burgerzaken het ontwerp-raadsvoorstel op een aantal onderdelen aan te passen en een gewijzigd voorstel aan de raad voor te leggen.

3. Verkeersbesluiten i.h.k.v. herinrichting Nieuwstraat.
Het college besluit de voor de reconstructie Nieuwstraat benodigde verkeersbesluiten vast te stellen en de ‘beleidsregels ontheffingen blauwe zone 2008’ van toepassing te verklaren op de adressen Dommelstraat 1 t/m 11 (oneven) en Dommelstraat 2 t/m 8 (even).

4. Controleplan 2011.
Het college besluit het Controleplan 2011 vast te stellen.

5. Inkoopbeleid.
Het college besluit
1. door voorlegging ontwerp-raadsvoorstel de raad de kaders vast te laten stellen;
2. het concept-inkoopbeleid 2011-2013 middels bijgevoegde notitie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

6. Brainport Oost; Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa; vast-stelling.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de 'zienswijzennotitie ";
b. kennis te nemen van de Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa en de Plan-MER;
c. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van de "zienswijzennotitie", Plan-MER en Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
d. de raad voor te stellen de "zienswijzennotitie ", Plan-MER en Intergemeentelijke Struc-tuurvisie Rijk van Dommel en Aa vast te stellen.

7. Project "Toekomstvisie / structuurvisie"; expertmeetings.
Het college besluit neemt kennis van:
a. het programma van de expertmeetings d.d. 28 juni 2011 en de uitnodiging van de ge-noemde experts;
b. het document "SON EN BREUGEL; de hoofdzaken – kapitalen, ontwikkelingen, keuze-momenten, achtergronden, feiten en stellingen/kernuitspraken - " dat als achtergrondin-formatie zal worden toegestuurd.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Herijking Subsidiebeleid.
Het college:

  •  neemt kennis van de resultaten van de bespreking van het ontwerp Hoofdlijnennoti-tie herijking subsidiebeleid met vertegenwoordigers van de gesubsidieerde organisaties;
  • stelt het tweede ontwerp van de Hoofdlijnennotitie herijking subsidiebeleid vast en brengt dit in gesprek conform de vermelde procedure;
  • besluit om voor de uitvoering van deze notitie in de gemeentebegroting 2012 en 2013 € 10.000,-- op te nemen en daartoe het budget voor de frictiekosten subsidie-korting professionele organisaties (in 2011 € 40.000,--) te verlagen met € 20.000,--. Dit wordt opgenomen in de 2e Marap;
  • wethouder Frenken krijgt mandaat voor de redactie van de notitie en de RIB.