Openbare besluitenlijst B&W d.d. 16 augustus 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 16 augustus 2011


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 augustus 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.Portefeuille: R. Visser

1. Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten.
Het college besluit:

  1. deel te nemen aan het op te stellen GebiedsUitvoeringsProgramma (GUP) in het kader van de Stimuleringskader Groenblauwe diensten (StiKa);
  2. de commissie GZ hiervan in kennis te stellen.


2. Herontwikkeling Sonniuswijk 17.
Het college besluit om in principe medewerking verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling van het agrarisch bedrijf gelegen aan de Sonniuswijk 17 ten behoeve van een camperstalling indien aan de daarvoor gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Jaarverslag kinderopvang 2010 en handhaving kwaliteit kinderopvang.

  1. Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2010 Wet kinderopvang en stemt in met de tekst van de Raadsinformatiebrief.
  2. Het college stelt het beleid vast betreffende de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang vastgelegd in een notitie van de SRE en besluit om in aanvulling hierop:
    • het afdelingshoofd R&S mandaat te verlenen tot het geven van een schriftelijke aanwijzing;
    • slechts bestuurlijke sancties te treffen nadat hiertoe op basis van een juridische en bestuurlijke afweging in het individuele geval een collegebesluit is genomen.

 

2. Beheer gemeente bossen.
Het college stelt de nota ‘Onderhoud bossen door Staatsbosbeheer’ vast en agendeert de nota voor de komende commissie Grondgebiedzaken op 5 september 2011.