Openbare besluitenlijst B&W d.d. 17 mei 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel
d.d. 17 mei 2011


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 mei 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Tijdelijke verkeersmaatregelen Extrema Outdoor 2011.
Het college besluit het verzoek om tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege evenement Ex-trema te honoreren.

3. Jaarverslag 2010 Politie.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2010 politieafdeling Best-Oirschot-Son.

4. Oranje Kolom.
Het college stemt in met het realiseren van de regionale samenwerking binnen de Oranje Kolom en de piketfunctionarissen een vergoeding toe te kennen conform de piketregeling VRZOB.

5. Bestuurlijke Planning 3e kwartaal 2011.
Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de junivergadering van de commissies.


Portefeuille: R. Visser

1. Programmaverantwoording 2010.
Het college besluit de programmaverantwoording 2010 conform het ontwerp-raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

2. Overeenkomsten inzake BIFN.
Het college stemt in met de overeenkomsten noodzakelijke voor activeren Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) ten behoeve van Hoven-Noord (Sonniuspark).

4. Advies van de Adviesraad Wmo op het ontwerp-raadsvoorstel ‘Aanpak de Kanteling binnen de Wmo’.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het gewijzigde ontwerp-voorstel over de aanpak van de Kanteling binnen de Wmo inclusief de aanpassingen n.a.v. het advies van de Adviesraad Wmo en het ontwerp-voorstel voor te leggen aan de raad;
2. de gewijzigde notitie Ombuigingstaakstelling Wmo in relatie tot de Kanteling vast te stellen, die dient als bijlage bij het ontwerp-raadsvoorstel;
3. als bijlage bij het ontwerp-raadsvoorstel de reactie op het advies van de Adviesraad Wmo toe te voegen.

5. Verzoek instandhouding tijdelijke huisvesting De Vloed – SVVE De Archipel.
Het college acht geen mogelijkheden aanwezig tot langere instandhouding van de tijdelijke huisvesting De Vloed en zal het bestuur van de SVVE / De Archipel over dit besluit informeren.

6. Intergemeentelijk gesprek over toepassing Alderstafel.
Het college stemt in met de uitgaande brief aan het SRE inzake de reactie op de concept notitie 'afspraken intergemeentelijk gesprek over toepassing Aldersadvies'.

8. Project "Toekomstvisie / Structuurvisie"; verdere processtappen.
Het college besluit om het memo "project Toekomstvisie / Structuurvisie; verdere proces-stappen" aan de commissie algemene zaken ter informatie aan te bieden.

9. Geluidmeetpalen.
Het college besluit om:
- conform conceptbrief afwijzend te reageren op het verzoek van de gemeente Best om te participeren in een geluidmeetnetwerk;
- het collegebesluit en bijbehorende brief te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken van de cie. GZ.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Advies WSD bestuursakkoord.
Het college neemt kennis van het stemadvies van de WSD voor het bestuursakkoord. Hier-voor vindt op 8 juni a.s. een VNG-ledenraadpleging plaats.

2. Vaststelling huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2012.
Het college:
1. neemt kennis van de zienswijze van de schoolbesturen middels het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd op 14 april 2011 en stelt het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2012 definitief vast;
2. stemt in met de tekst voor de raadsinformatiebrief.

3. Bijdrage RIB aangaande de ontwikkelingen school Sonniuspark.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde tekst voor de raadsinformatiebrief (27 mei 2011).
Openbaar: ja/nee


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging 10-jarig bestaan Buurtvereniging De Peikes.
Wethouder Frenken cq de burgemeester wonen het 10-jarig bestaan van Buurtvereniging De Peikes bij.
Datum/tijd: 28 mei 2011, 18:00 – 19.30 uur
Locatie: parkeerplaats achterzijde Veluwepad/Twentepad