Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 april 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel
d.d. 19 april 2011


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 april 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jaarverslag handhaving 2010.
Het college besluit:

 1. in te stemmen met het jaarsverslag handhaving 2010;
 2. agendeert het jaarverslag ter kennisname voor de vergadering van de commissie AZ van woensdag 1 juni 2010.

 

3. Commissie-agenda’s mei 2011.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van mei 2011.

Portefeuille: R. Visser

1. Inkoopplan 2011.
Het college besluit het Inkoopplan 2011 vast te stellen en kennis te nemen van de Financiële resultaten van de gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten in 2010.

2. Beslissing op bezwaar (bouwvergunning).
Het college besluit het bezwaarschrift van bezwaarmaker, conform het advies van de com-missie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

3. Kleding- en textielinzamelingen 2011.
Het college besluit:

1. de volgende 4 charitatieve instellingen voor het jaar 2011 aan te wijzen voor het huis-aan-huis inzamelen van

    gebruikte kleding en textiel:

 

 • SamenwerkingsVerband Kledinginzamelende Instellingen voor het 1e en 4e kwartaal)
 • Stg. Humana voor het 2e kwartaal
 • Het Nederlandse Rode Kruis voor het 3e kwartaal

 

2. kennis nemen van de opheffing inzamelpunt van de Stichting Dorcas hulp, Paulushoef aan de Sonniuswijk 42;
3. Afdelingshoofd Dienstverlening Publiek te mandateren om de charitatieve instellingen vanaf 2012 aan te wijzen,

    daarbij rekening houdend met het roulatiesysteem en de CBF-beoordeling;
4. begin 2013 evaluatie uitvoeren om te bezien of het beleid noodzaakt tot bijstelling.

 

4. Plaatsing ondergrondse glas- en kledingcontainers Van Gentlaan en Brabantlaan.
Het college besluit:

 • tot plaatsing van 4 ondergrondse glascontainers en 1 ondergrondse kledingcontainer op het parkeerterrein bij de EM-TE aan de Van Gentlaan te Breugel;
 • tot plaatsing van 4 ondergrondse glascontainers en 1 ondergrondse kledingcontainer op het parkeerterrein bij de PLUS aan de Brabantlaan te Son;
 • BIZOB opdracht te geven om voor de aanschaf, plaatsing en onderhoud van 8 onder-grondse glascontainers en 2 ondergrondse kledingcontainers een aanbestedingstraject te doorlopen;
 • de raad voor te stellen (na beoordeling van de offertes) het noodzakelijke krediet be-schikbaar te stellen en de eenmalige investering geheel te dekken uit de reserve afval-stoffenheffing.

 

 

5. Project “toekomstvisie / Structuurvisie”; bijeenkomst raad 27 april 2011.
Het college besluit om de ‘ambtelijke terugblik op de toekomstvisie 2005’ aan de raad toe sturen voor de discussie op 27 april 2011.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Informatiebrief over het Regionale Dierenopvangcentrum.
Het college neemt kennis van de informatiebrief over het regionale dierenopvangcentrum.

2. Visie Breugel.
Het college neemt kennis van:

 1. Het projectplan Visie Breugel en de daarin beschreven aanpak;
  stemt in met:
 2. De in het projectplan voorgestelde aanpak;
 3. Het raadsvoorstel voor kredietvotering groot € 50.000,-- waarbij de dekking komt uit de bestemmingsreserve ‘Leefbaar Breugel’ ,met dien verstande dat wethouder Frenken wordt gemandateerd nog een aantal wijzigingen in plan en raadsvoorstel aan te (doen) brengen.

 

3. Samenwerking met PlatOO en Wooninc.
Het college besluit de intentie uit te spreken om in samenwerking met PlatOO, Wooninc. en de Gemeente Son en Breugel over te gaan tot de ontwikkeling van de brede school aan het Sonniuspark op het oostelijke deel.