Openbare besluitenlijst B&W d.d. 19 juli 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 19 juli 2011

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juli 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Grenscorrectie Eindhoven - Son en Breugel.
Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel "Grenscorrectie Eindhoven - Son en Breugel", met bijbehorend ontwerpraadsbesluit, tot vaststelling van een herindelings-regeling m.b.t. het knooppunt Ekkersrijt en legt deze stukken voor aan de gemeenteraad.
Een gelijkluidend voorstel, inclusief ontwerpbesluit, zal aan de gemeenteraad van Eindhoven worden voorgelegd.


Portefeuille: R. Visser

1. Bouwplan Sonniuswijk 43-45.
Het college besluit:

  1. voor de bouwplantoetsing Sonniuswijk 43-45 te anticiperen op de kadastrale situatie na eigendomsoverdracht;
  2. indien nodig af te wijken van het welstandsadvies ten aanzien van de situering van de bedrijfsgebouwen, indien deze situering conform de tekening van 3 november 2010 is.

 

2. Aanwezigheid en opvolging asbest.
Het college besluit op basis van de onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek locatie Zebrakever (Sonniuspark) in te stemmen met de conclusies en over te gaan tot het oprui-men van de geconstateerde asbestdelen en overig afval.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Jaarverslag PlatOO (inclusief jaarrekening) 2010.
Het college:

  1. neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van PlatOO en stelt de raad middels de raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte;
  2. stemt in met de tekst voor de raadsinformatiebrief.