Openbare besluitenlijst B&W d.d. 2 augustus 2011

 

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel

d.d. 2 augustus 2011


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester

 

 1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 juli 2011.
  Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

Portefeuille: R. Visser

 

 1. Monumentenbeleid
  1. Het college besluit in artikel 3, lid 4 van de ontwerp Monumentenverordening het woord kerkelijk te schrappen;
  2. Het college besluit in het raadsvoorstel tot vaststelling van Monumentenverordening de navolgende tekst op te nemen: In de gemeentelijke beleidsnotitie Monumenten in beeld is verwoord dat bij de aanwijzing tot gemeentelijk monument vrijwilligheid het uitgangspunt is. Dit uitgangspunt zal onder meer vorm krijgen door overleg te voeren met eigenaren van een object dat potentieel / beoogd monument is, voorafgaand aan de voorgeschreven zienswijzenprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
   Anderzijds zal de uitwerking hiervan geschieden in de door de gemeente op te stellen procedure voor de aanvraag van een monumentenstatus.

 2. Bestemmingsplan “Son A50”, beantwoording technische vragen.
  Het college besluit:
  1. in te stemmen met de beantwoording van de technische vragen over het bestemmingplan
   "Son A50";
  2. de raads- en commissieleden op de hoogte te stellen van deze beantwoording;
  3. met de gegeven beantwoording het bestemmingsplan "Son A50" wederom voor advisering aan de raadscommissie GZ d.d. 5 september 2011 en voor de vaststelling aan de gemeenteraad d.d. 29 september 2011 aan te bieden.

 3. Naamgeving nieuwe sporthal
  Het college besluit een prijsvraag te organiseren onder de inwoners voor een naam voor de nieuwe sporthal;
  en stelt een budget beschikbaar van maximaal € 750,00 te dekken uit het budget voor de nieuwbouw sporthal (post openingskosten) welke toereikend is.

 4. Betalingsgedrag gemeente Son en Breugel
  Het college:
  1. neemt kennis van het betalingsgedrag;
  2. geeft dit ter kennisname via het bijgevoegde commissievoorstel aan de commissie AZ;
  3. communiceert de uitkomsten via een persbericht nadat de commissie op de hoogte is gesteld.

 5. Inkoopbeleid
  Het college besluit:
  1. middels bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel de raad de kaders vast te laten stellen
  2. het concept-inkoopbeleid 2011-2013 ter kennisname aan de raad aan te bieden