Openbare besluitenlijst B&W d.d. 21 juni 2011


Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel
d.d. 21 juni 2011

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juni 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Terugkoppeling SRE POHO-overleggen.
Het college bespreekt de bevindingen van de diverse SRE poho-overleggen van 15 juni 2011.

3. Commissie-agenda extra vergadering Algemene zaken.
Het college bespreekt de agenda van de extra commissievergadering Algemene zaken. Gesproken wordt over de samenwerking met Nuenen en Geldrop-Mierlo.

4. Werken op afspraak.
Het college besluit:
1. de cijfers met betrekking tot de pilot ‘werken op afspraak’ voor kennisgeving aan te nemen;
2. vanaf 18 juli 2011 uitsluitend nog te werken op afspraak.

5. Agenda Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven 23 juni 2011.
Het college bespreekt de agenda's voor het openbare en besloten deel van de BSGE van 23 juni 2011 en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordiger aan dit overleg namens Son en Breugel: Hans Gaillard.

Portefeuille: R. Visser

1. Monumentenbeleid.
Het college:
1. stemt in met de beleidsnotitie “Monumenten in beeld, gemeente Son en Breugel” en geeft deze vrij voor commissiebehandeling en raadsbehandeling ter vaststelling;
2. stemt in met de Monumentenverordening Son en Breugel 2011 en geeft deze vrij voor commissiebehandeling en raadsbehandeling ter vaststelling;
3. stemt in met de Subsidieverordening onderhoud monumenten gemeente Son en Breugel en geeft deze vrij voor commissiebehandeling en raadsbehandeling ter vast-stelling;
4. stemt in met het reglement van orde van de monumentencommissie en legt dit in-formatief voor aan de commissie;
5. stemt in met het concept-convenant met de Heemkundekring, mandateert wethouder Visser voor ondertekening, en legt dit informatief voor aan de commissie.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Toestemming overdracht erfpacht.
Het college besluit toestemming te verlenen de erfpacht voor de ondergrond van het brand-stofstation Eindhovenseweg onder de huidige voorwaarden over te dragen zodat de oor-spronkelijke erfpachtperiode niet wordt overschreden.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging zomerborrel OVSB.
De burgemeester (deels) en wethouder Visser wonen de zomerborrel van de OVSB bij.
Datum/tijd: 30 juni 2011, 19:00 uur
Locatie: La Sonnerie