Openbare besluitenlijst B&W d.d. 23 augustus 2011

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel

d.d. 23 augustus 2011


BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 augustus 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.2. Benoeming plaatsvervangend griffier raadscommissie algemene zaken.
Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel tot benoeming van een plaatsvervangend griffier van de raadscommissie algemene zaken. Het college stelt de raad voor de heer J.H.M. (Hans) Vermeulen MBA, per 1 september 2011 hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering, als zodanig te benoemen.3. Beoordeling uitgaven 2010 raadsfracties.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel "Beoordeling uitgaven 2010 raadsfracties". Het voorstel wordt voorgelegd aan de commissie Algemene zaken en de gemeenteraad.4. Vergaderschema 2012 raads- en commissievergaderingen.
Het college neemt kennis van het ontwerpvergaderschema 2012 voor de raads- en commissievergaderingen, en van het daarbij behorende commissievoorstel.5. Werken op Afspraak (nadere informatie voor commissie AZ).
Het college besluit de bijlage met een toelichting over Werken op Afspraak voor de commissie Algemene zaken van 7 september 2011 vast te stellen.6. Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2011.
Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor september vergadering van de commissies.7. Bosperceel Olen ongenummerd.
Het college besluit de advocaat van de gebruiker van het bosperceel Olen ongenummerd een definitief voorstel te zenden voor een overeenkomst persoonsgebonden overgangsrecht.8. Professionalisering handhaving omgevingsrecht.
Het college neemt kennis van het schrijven van de Provincie Noord-Brabant over de resultaten van de inventarisatie professionalisering handhaving omgevingsrecht 2011 gemeente Son en Breugel.9. Opstalrecht Corridor.
Het college stemt in met de ontwerpakte tot het vestigen van het recht van opstal aan Dameskorfbalvereniging de Corridor.


Portefeuille: R. Visser

1. Raadsvoorstel Evaluatie CVV.
Het college besluit:

 • de evaluatie van het CVV vast te stellen;
 • de evaluatie voor te leggen aan de raad door middel van bijgevoegd ontwerpraadsvoorstel;
 • gelet op het ontwerp-raadsvoorstel de raad voor te stellen de Verordening individuele voorzieningen aan te passen;
 • in te stemmen met de bijgevoegde reactie op het advies van de Adviesraad Wmo.


2. Managementletter 2010.
Het college:

 1. neemt kennis van de Managementletter 2010;
 2. geeft de directie de opdracht de voorgestelde risico-inventarisatie uit te voeren in samenwerking met Nuenen.

3. Aanvragen sloopvergunning Apollo-sporthal.
Het college neemt kennis van:

 1. de brief van de gemeente St. Oedenrode aangaande de gekozen uitwijklocatie voor hun sporthal (Veghel);
 2. besluit tot het aanvragen van een sloopvergunning voor de Apollo-sporthal;
 3. stelt een budget beschikbaar van € 10.000,-- excl. BTW t.b.v. onderzoek gevaarlijke stoffen en kosten leges sloopvergunning);
 4. het budget te dekken vanuit het krediet nieuwbouw sporthal (post: sloopkosten, is toereikend).

Met dien verstande dat een feitelijke sloop pas aan de orde komt, na een expliciet collegebesluit daartoe.Portefeuille J.P. Frenken

1. Implementatie Wet OKE.
Het college stemt in:

 1. met de implementatie van de Wet OKE;
 2. met de presentatietekst voor de commissie BZ.

 

2. Burgerinitiatief Speelvoorzieningen 't Zand.
Het college legt aan de gemeenteraad een voorstel voor om door middel van een "adoptie-plan" te komen tot invulling van het burgerinitiatief speelvoorzieningen 't Zand.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bloemstukken leggen bij Airborne monument Europalaan.
De burgemeester woont de ceremonie en het leggen van bloemstukken bij het Airborne-monument Europalaan bij.
Datum/tijd: 18 september 2011, 12:30 uur
Locatie: Europalaan

2. Uitnodiging Liberation Route Brabant.
Wethouder Frenken en de gemeentesecretaris wonen het ontbijt t.b.v. de start van de Liberation Route Brabant bij. Er zal een spectaculaire dropping van de eerste luisterkei plaatsvinden.
Datum/tijd: 16 september 2011, 8:00 uur
Locatie: 't Boshuys, Museum Bevrijdende Vleugels