Openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 juni 2011

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 28 juni 2011

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juni 2011.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Commissie-agenda’s juli 2011.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van juli.


3. Plan van Aanpak implementatie dienstverleningsconcept.
Het college besluit het plan van aanpak voor de implementatie van het dienstverlenings-concept vast te stellen.


4. Behandeling samenwerking in commissie algemene zaken.
Het college neemt kennis van de belangrijkste argumenten van de commissie algemene zaken m.b.t. de bestuursopdracht tot samenwerking met gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo.


5. Raadsvergadering d.d. 29 juni 2011.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 juni 2011 zijn geagendeerd.


6. Beleidsplan Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2011-2014.
Het college besluit:

 1. de burgemeester in te laten stemmen met de vaststelling van het beleidsplan in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 30 juni 2011;
 2. het beleidsplan wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

 

7. Agenda van SRE Regioraad van 30 juni 2011.
Het college bespreekt de agenda van de Regioraad van 30 juni 2011 en geeft zienswijzen en standpunten mee aan de vertegenwoordiger in de Regioraad namens de gemeente S&B: John Frenken (of plv. Robert Visser).


8. Intrekking hoger beroep "oude bouwvergunning incl. vrijstelling Combigebouw”.
Het college besluit het hoger beroep, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch d.d. 3 augustus 2010 (inzake de bouwvergunning 1ste fase en vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het Combigebouw), in te trekken.

Portefeuille: R. Visser

1. Meicirculaire gemeentefonds 2011.
Het college neemt kennis van de inhoud van de meicirculaire 2011.
Daarnaast besluit het college de financiële effecten van 2011 mee te nemen binnen de 2e managementrapportage van 2011 en de effecten 2012 - 2015 mee te nemen binnen de aankomende meerjarenbegroting.

2. Uitbreiding Tankstation VOTA / Van den Hurk.
Het college besluit via een in de commissie GZ van 4 juli a.s. te bespreken ontwerp-raadsvoorstel aan de commissie te vragen uit te spreken dat in principe meegewerkt zal worden aan een projectafwijkingsbesluit c.q. nieuw bestemmingsplan ter realisering van het oorspronkelijke plan, zonder L.P.G.-uitbreiding en met éénrichtingsverkeer vanaf de Kanaal-straat.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Aanvullende uitkering Wwb 2010.
Het college besluit een aanvullende uitkering bij het Rijk aan te vragen voor het tekort op de bijstandsuitgaven in 2010.

2. Evaluatie gladheidbestrijding 2010 - 2011.
Het college:

 • neemt kennis van de notitie "evaluatie gladheidbestrijding 2010 - 2011";
 • gaat ermee akkoord dat de financiële afwikkeling verantwoord wordt in de 2e marap 2011;
 • stemt in met het handhaven van het huidige gladheidbestrijdingsbeleid;
 • besluit dat de notitie ter kennisname voorgelegd wordt aan de commissie Grondgebiedzaken.

 

3. Bezuinigingstaakstelling GGD-ZOB.
Het college:

 1. stemt in met de Bezuinigingsmaatregelen zoals vastgelegd in de bijgevoegde notitie GGD Brabant Zuidoost; bezuinigingen 2012 en verder;
 2. stemt in met concept-programmabegroting 2012 van de GGD inclusief de indexe-ringssystematiek en verwerkt de financiële gevolgen in de gemeentebegroting 2012.

 

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Musical "Droomhuis".
Het college (met partners) wonen de Musical "Droomhuis" bij.
Datum/tijd: 24 september 2011, 19:00 uur
Locatie: 19.00 bij boomkwekerij V.d. Hurk, Liempdseweg 31 St.-Oedenrode

2. Uitnodiging Stichting Vrienden van de Beiaard.
De collegeleden zullen individueel een aantal activiteiten op zondag 3 en vrijdag 8 juli 2011 bijwonen.
Datum/tijd: zondag 3 juli en vrijdag 8 juli 2011
3 juli:

 • Evenement Kunstpleinen 2011 Openluchtexpositie voor beeldhouwkunst Kerkplein/Raadhuisplein;
 • Beiaardconcert Sonse Toren van 14.00-15.00 uur;
 • Pauze Den Bauw Breugel 15.00-16.00 uur;
 • Orgelconcert Genovevakerk Breugel 16.00-17.00 uur.

8 juli: gezamenlijk concert Beiaard en Percussiegroep PHEV Kerkplein Son 19.00-20.30 uur.