Openbare besluitenlijst B&W van Nuenen en Son en Breugel 17 april 2012

De colleges van Nuenen en Son en Breugel hebben, ieder voor wat betreft hun eigen verantwoordelijkheden, het navolgende besloten:

  

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst gezamenlijke b&w-vergadering d.d. 20 maart 2012.

De colleges stellen de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst formeel vast. 

 

2.      Nulmeting Sociale Zaken.

De colleges:

 1. nemen de Nulmeting van de 2 clusters Sociale Zaken van Nuenen en Son en Breugel voor kennisgeving aan;
 2. stellen de doelen en kaders vast die zijn opgesteld door beleidsmedewerkers, coördinatoren en Stuurgroep SoZa, te weten:
 3.  

Gewenste situatie:

  1. we werken op dezelfde wijze
  2. we zijn één afdeling
  3. iedereen moet aanpassen en veranderen
  4. instroom zoveel mogelijk beperken
  5. zoveel mogelijk uitstroom en/of participatie (zoveel mogelijk mensen naar betaald werk en alle overigen leveren een tegenprestatie in ruil voor hun uitkering

Kaders:

a.      we werken volgens het DPS-systeem en met GWS, waarbij we administra- tieve lasten terugdringen

b.      het tekort op het I-deel oplossen

c.      het reïntegratiebudget verdwijnt, dus geen inhuur reïntegratiebedrijven

d.      met huidige formatie werken

e.      kennis hebben van sociale kaart en werkgevers

De stuurgroep wordt wel gevraagd op basis van een nadere analyse een verdiepingsslag op doelen en kaders te formuleren. 

 

3.   Bijstelling Projectplan Samenwerking SoZa.

De colleges gaan akkoord met de wijziging in het projectplan Van Living Apart Together naar Samen wonen, in de zin dat de doelstelling als volgt wordt aangepast:

 1. per 1 januari 2013 één werkwijze voor Nuenen c.a. en Son en Breugel;
 2. per 1 januari 2014 één afdeling onder eenhoofdige leiding.

Dit is een voorgenomen besluit, dat –onder intrekking van de eerdere adviesaanvraag over dit onderwerp- voor advies wordt voorgelegd aan de twee ondernemingsraden.

 

4.   Samenwerking dienstverlening.

De colleges van de gemeenten Son en Breugel en Nuenen besluiten meer ruimte te nemen voor nader overleg met de OR Son en Breugel over het samenwerkingsperspectief  op het terrein van dienstverlening, in het licht van de beoogde samenwerking Dommelvallei.In het verlengde hiervan wordt de ingangsdatum van het gezamenlijke KCC verplaatst naar 1 oktober 2012. Gevraagd wordt hierover via een RIB de gemeenteraden nader teinformeren.