Openbare besluitenlijst B&W van Nuenen en Son en Breugel 20 december 2011


Openbare besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de colleges van 

Burgemeester en Wethouders van Nuenen en Son en Breugel

 

Gemeente Nuenen

Gemeente Son en Breugel

W.R. Ligtvoet, burgemeester                       

J.F.M. Gaillard, burgemeester

M.J.P. Jansen, wethouder

R. Visser, wethouder 

P.C.F. de Witte, wethouder

J.P. Frenken, wethouder

H.M.A. Pero, wethouder

A.J.M. van Etten, secretaris 

A.M.F. van der Velden, wethouder  

 

P.T.O. van Laarhoven-Rovers, secretaris  

 

 

DATUM: 20 december 2011

De colleges van Nuenen en Son en Breugel hebben, ieder voor wat betreft hun eigen verantwoordelijkheden, het navolgende besloten:

Onderwerp: project dienstverlening
Besluit:
De colleges stellen de Notitie procesverheldering en aanstelling kwartiermaker vast. In deze notitie staat onder andere dat Arndt van Ruremonde, hoofd afdeling dienstverlening publiek van Son en Breugel, wordt benoemd tot kwartiermaker. Hij gaat er voor zorgen dat het proces van een gezamenlijk Klant Contact Centrum (KCC) per 1 augustus 2012 en vervolgens één afdeling per 1 januari 2014 tot stand wordt gebracht. De operationele aansturing van de afdelingen blijft belegd bij de afdelingshoofden Publiekszaken. Uiterlijk op 31 december 2012 wordt het besluit genomen over hoe de totale gezamenlijke afdeling Dienstverlening er per
1 januari 2014 uit komt te zien en welke formele stappen daarvoor wanneer genomen moeten worden.

 

Zoals we in de RIB van 25 november al aankondigden, worden de raden van Nuenen en Son en Breugel in februari 2012 uitgebreider over de voortgang van het project geïnformeerd via de raadsinformatiebrief.

 

Onderwerp: informatievoorziening evaluatie SIEN1
Besluit:
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking op de bedrijfsvoeringstaken, zoals die per 1 juli 2010 is geïmplementeerd (SIEN1-traject). De raden worden begin januari 2012 schriftelijk over de belangrijkste conclusies uit de evaluatie geïnformeerd. Tevens zal informatie worden gegeven over de besluiten die de colleges naar aanleiding ervan hebben genomen. De brief aan de raden vormt tevens de basis voor de informatie aan de ondernemingsraden en het eigen personeel.