Openbare besluitenlijst B&W van Nuenen en Son en Breugel 20 maart 2012

Openbare  besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de colleges van Burgemeester en Wethouders van Nuenen en Son en Breugel


Datum: 20 maart 2012

 

De colleges van Nuenen en Son en Breugel hebben, ieder voor wat betreft hun eigen ver-antwoordelijkheden, het navolgende besloten:


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst gezamenlijke b&w-vergadering d.d. 28 februari 2012.
De colleges stellen de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst formeel vast.

 

2. Intentieverklaring Belastingsamenwerking.
De colleges besluiten:
1. kennis te nemen van het gezamenlijke beslisdocument betreffende het hoofdlijnen-onderzoek vervolg belastingsamenwerking;
2. tot afgeven van een intentieverklaring en daarmee in te stemmen met de keuze van het bestuurlijk overleg om variant 3 verder uit te werken het voeren van overleg tussen de gemeenten Waalre, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel en waterschap De Dommel om te komen tot aansluiting bij de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB). Doel is het op basis van het door Berenschot opgestelde document d.d. 28 november 2011 variant 3, te komen tot een businessplan gericht op aansluiting uiterlijk per 1 januari 2014.
3. BSOB middels concept brief hiertoe uitnodigen;
4. de raden zullen via de R.I.B. uitgebreider over dit onderwerp worden geïnformeerd.

 

3. KCC en telefonie i.r.t. onderzoek samenwerking Dommelvallei.
De colleges handhaven het eerder besluit om per 1 augustus 2012 één gezamenlijk Klant Contact Center in te richten.

 

4. Telefonie KCC.
Samengevat besluiten de colleges als volgt:
1. uitbreiden van de huidige centrale en verbinding in Nuenen;
2. aanschaffen nieuwe digitale bureautoestellen voor Son en Breugel.

 

5. Inrichting- en implementatieplan gezamenlijk KCC.
De colleges besluiten tot voorlopige vaststelling van het Inrichting- en implementatieplan gezamenlijk KCC met daarin de volgende besluiten:
1. per 1 augustus 2012:
a. operationeel hebben van het gezamenlijk klantcontactcentrum voor Nuenen en Son en Breugel in het gemeentehuis van Nuenen;
b. geregeld hebben de arbeidsvoorwaarden (standplaatswijziging) en arbeidsomstandigheden van de medewerkers die hier werkzaam zijn van de gemeente Son en Breugel.
2. Dit voorlopig besluit (inclusief de standplaatswijziging en arbeidsomstandigheden) ter advisering voor te leggen aan de ondernemingsraden van de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel.

 

6. Digitaal vergaderen.
Samengevat besluiten de colleges als volgt:
1. besluit tot aanschaf vergaderapplicatie en BIS/RIS van Notubiz;
2. besluit tot aanschaf van iPads voor management, griffiers en directie;
3. instemmen met implementatie en beheervoorstel;
4. instemmen met uitwerken van een separaat voorstel voor digitaal vergaderen en iPads voor raads- en (plv.) commissieleden. In Son en Breugel voor te leggen aan college en vervolgens via de raadscommissie algemene zaken aan de raad. In Nuenen voor te leggen aan de werkgroep communicatie.