Openbare besluitenlijst B&W van Nuenen en Son en Breugel 24 januari 2012

 

Openbare Besluitenlijst van de gemzamenlijke vergadering

van de colleges van Burgemeester en wethouders

van Nuenen en Son en Breugel


DATUM: 24 januari 2012


De colleges van Nuenen en Son en Breugel hebben, ieder voor wat betreft hun eigen verantwoordelijkheden,
het navolgende besloten:


1. Vaststelling verslag collegesvergadering van 20 december 2011
a. De colleges stellen de verslagen van het collegesoverleg van 20 december 2011 formeel
vast, met dien verstande dat de besluitvorming inzake het project dienstverlening als
voorgenomen besluit voor advies wordt voorgelegd aan de ondernemingsraden.
b. De colleges stemmen in met een aantal praktische procesafspraken rondom de
gezamenlijke collegesvergaderingen.


2. Projectplan Samenwerking SoZa
De gezamenlijke colleges stellen het projectplan vast te stellen met de onderstaande
beslispunten:
• vaststellen van het projectplan met dien verstande dat de ondernemingsraden wordt gevraagd hierover advies uit te brengen;
• benoemen tot kwartiermaker M. van Dongen, afdelingshoofd SoZaWe Nuenen;
• inrichten van een projectorganisatie zoals beschreven in het projectplan (rolverdeling, bevoegdheden, taken, uren);
• vaststellen van een Raadsinformatiebrief over dit onderwerp.


3. Evaluatie SIEN 1
De colleges stellen de brief vast waarin de gemeenteraden over de evaluatie SIEN 1 worden geinformeerd.


4. Raadsinformatiebrief project Dienstverlening
De colleges besluiten:
1. in te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief;
2. dat met de presidia zal worden overlegd op welke wijze in het vervolg het gezamenlijk overleg op raadsniveau zal worden vormgegeven.
 

5. Deelname aan Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost
De colleges besluiten:
1. kennis te nemen van de opdracht aan de bestuurscommissie regionalisering Veiligheidshuizen om een bestuurlijke en organisatorische fusie van de huidige
Veiligheidshuizen voor te bereiden naar één organisatie met twee locaties: Helmond/Peelland en Eindhoven/Regio Eindhoven;
2. in beginsel te verklaren bereid te zijn tot deelname aan het Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost, locatie regio Eindhoven, waarbij er van wordt uitgegaan dat de fusie zoals
sub 1 genoemd, haar beslag zal krijgen;
3. voor de deelname aan het Veiligheidshuis via de kadernota/begroting voor 2013 een bedrag te ramen dat minimaal gelijk is aan de bijdrage voor 2012, en voor opvolgende jaren vooralsnog uit te gaan van minimaal eenzelfde bedrag;
4. kennis te nemen van de organisatiebeschrijving Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost met daarin de voorgenomen integratie van werkprocessen en personele inzet.