Openbare besluitenlijste B&W 24 april 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 april 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 april 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst gezamenlijke collegevergadering Son en Breugel - Nuenen d.d. 17 april 2012.
Het college stemt in met de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van de gezamenlijke collegevergadering Son en Breugel - Nuenen.
 

3. Last onder bestuursdwang aanhangwagen met zeilboot Ekkersrijt.
Het college besluit een last onder bestuursdwang op te leggen m.b.t. het verwijderen van een aanhanger met zeilboot op Ekkersrijt 1500.


Portefeuille: R. Visser


1. (Voor)ontwerp bestemmingsplan Son -Zuid; Houtens 1.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en dit plan informatief ter visie te leggen voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken d.d. 21 mei 2012;
2. a. het voorontwerp-bestemmingsplan in te sturen voor vooroverleg;
b. de omwonenden te informeren over het voorontwerpplan via een (ambtelijke) informatiebijeenkomst en de resultaten daarvan ter kennis brengen van de commissievergadering van 21 mei 2012;
3. de vooroverlegreacties in het plan in te passen en het plan vrij te geven voor de zienswijzenprocedure na de commissievergadering van 21 mei 2012.
 

2. Uitbreiding woning Brabantlaan 2.
Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met de uitbreiding van de woning;
2. ontheffing te verlenen voor het ondergronds bouwen van een kelder;
3. een planschadeverhaalsovereenkomst op te stellen en ter ondertekening op te sturen naar de aanvrager;
4. na ontvangst van de ondertekende planschadeverhaalsovereenkomst de aanvrager uit te nodigen tot het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit  bouwen en afwijking van het bestemmingsplan;
5. verdere afhandeling van dit plan te mandateren aan het afdelingshoofd V&W.


Portefeuille J.P. Frenken


1. Kaders Begeleiding AWBZ.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de “Kaders Begeleiding AWBZ in de WMO”;
2. de “Kaders Begeleiding AWBZ in de WMO” als voorgenomen besluit ter advisering door te leiden naar de lokale adviesraad met het verzoek voor 28 mei 2012 een schriftelijk advies uit te brengen.
3. Na advisering door de Adviesraad Wmo worden de “Kaders Begeleiding AWBZ in de WMO” opnieuw aan het college aangeboden en voorgelegd aan de commissie BZ en de raad.


2. Programma Gaming Sessie Wonen.
Het college neemt het programma voor de - in het kader van de samenwerking stedelijk gebied Eindhoven op 9 mei 2012 plaatsvindende - Gaming Sessie Wonen voor kennisgeving aan. Wethouders Frenken, Visser en gemeentesecretaris nemen er aan deel.
 

3. Samenwerkingsovereenkomst 2012 met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Afdeling Brabant Zuid-Oost.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst 2012 tussen de gemeente Son en Breugel en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Brabant Zuid-Oost;
2. in te stemmen met de kosten voor 2012 van € 1,22 exclusief BTW per inwoner;
3. wethouder Frenken te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
 

4. Verzoek tot gebruik van de kerktoren voor recreatieve en toeristische doeleinden.
Het college neemt kennis van het initiatief om de kerktoren van de St. Petrus Banden kerk in te zetten voor culturele, recreatieve en toeristische functies. Het college deelt de stichting in oprichting schriftelijk mede dat zij de inspanningen van de initiatiefnemers waardeert en deze voorlopig beoordeelt als een positieve ontwikkeling. Het college zal echter pas na een concreet uitgewerkt voorstel van de stichting i.o een besluit nemen over mogelijke verhuur of onder voorwaarden beschikbaar stellen van de kerktoren. Het college besluit af te zien van medeoprichting van en deelname in de stichting omdat artikel 160 Gemeentewet dit slechts in bijzondere omstandigheden, hier niet aan de orde, toestaat.