Breugel Bruist!

Breugel Bruist!
Update 21 februari

Met het richtinggevende advies van de commissies burger zaken (BZ) en grondgebied zaken (GZ) hervat het projectteam Breugel Bruist! het overleg met de drie direct betrokken partijen. We vragen hierin een bevestiging van de samenwerking waar in we oog hebben voor elkaars belangen en daarmee de ambitie om het centrum van Breugel te tot een geheel te maken.

De Boerderij

Er lopen gesprekken met De Boerderij, de initiatiefnemer van de pétanquehal en de gemeente. Omdat de Boerderij op de huidige plek blijft staan start de gewenste renovatie. Er is wel meer duidelijkheid nodig over de samenhang met de eventuele komst van de pétanquehal en wat dit zou betekenen voor de exploitatie, het groene gezicht en de samenwerking binnen Breugel Bruist! als centrumplan.

PlatOO

Het bestuur van PlatOO is aan zet en maakt een plan voor de toekomst van haar twee scholen in Breugel (De Krommenhoek en De Regenboog). Zodra het schoolbestuur met (eerste) richtinggevende plannen komt kan de projectgroep Breugel Bruist! aanhaken en bekijkt wat deze plannen betekenen voor Breugel Bruist! Behalve de huisvesting van een school of twee scholen zal in de toekomstige bouwplannen ook ruimte moeten zijn voor buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf.

De Bongerd

De raad heeft het ICS rapport ontvangen met daarin een onderzoek naar de gevolgen het eventueel vergroten van De Bongerd naar een volledige sporthal. Dit heeft consequenties voor de financiën, de exploitatie, de bomenstrook tussen de (voormalige Emté) Coöp – De Bongerd) en de aan te passen parkeerbehoefte. Eind 2018 is door de commissie BZ een voorkeur uitgesproken om de Bongerd op de huidige plek te houden. Meer details over dit besluitvormingsproces en de uitvoeringsplanning komen later ter sprake.

Woningen

De te bouwen woningen staan in relatie met de uitvoering van de school, de grootte van de nieuwe Bongerd en de mate van behoud van het groen. Hierover volgt een aanvulling op de notitie. Vandaar dat hierover op korte termijn nog geen gesprekken zijn ingepland.

Voortgang

In het te actualiseren plan van aanpak komen de beslissingsmomenten over de bovengenoemde keuzes. In samenspraak met de direct betrokken partijen volgt verslaggeving over de afspraken. Na de individuele gesprekken komt een gezamenlijk overleg met alle direct betrokken partijen zodat iedereen een gelijktijdig een toelichting krijgt op de voortgang.

Alle belanghebbenden

Omstreeks mei/juni 2019 volgt een actualisatie bijeenkomst voor alle belanghebbenden met een presentatie en consultatie voor het plan Breugel Bruist!. In de voorafgaande periode hebben de direct betrokken partijen de ruimte om zelf in gesprek te gaan met de eigen achterban en overige belanghebbenden en/of geïnteresseerden om de inbreng in de eigen voorstellen te verwerken. Na deze inwonersbijeenkomst volgt een raadsvoorstel om tot een uitvoeringsbesluit te komen voor Breugel Bruist!

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak via Bea van de Pasch (project-assistente) telnr. 0499 491491.