Breugel Bruist!

Inleiding

Het plangebied in en rondom de sporthal de Bongerd, de Boerderij, de Emté en b.s. De Regenboog wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Het stedenbouwkundig vlekkenplan is ingevuld op basis van bestaande en toekomstige functies van het centrum. Daarbij blijven alle bestaande functies binnen het plangebied gehuisvest.  De  huidige activiteiten en het multifunctioneel gebruik van de voorzieningen in het plangebied vereisen samenwerking om toekomstbestendig te zijn.

Doel

Het project Breugel Bruist! heeft onveranderd tot doel versterking, verbinding, samenwerking en verdieping in het hart van Breugel te realiseren. Samen met partners die straks ook feitelijk zorg moeten dragen voor een levendig dorpshart krijgt Breugel Bruist! vorm. Met die partners zijn we aan het werk gegaan om te bekijken hoe dit kan worden ingevuld. Waar zien de partijen kansen? Waar liggen behoeftes? Waar kan samenwerking en versterking gevonden worden? En, net zo belangrijk, waar spelen bedreigingen en “no-go” aspecten een rol? Alles uitmondend in zowel de richting van de diverse bouw- en inrichtingsprojecten (hardware) alsmede de wijze van samenwerking en organisatie waarop partijen deze hardware ook maximaal kunnen inzetten voor de gebruikers (software).

Plangebied Breugel Bruist!

Waar waren we gebleven?

De visie en het uitvoeringsprogramma Breugel zijn vastgesteld in 2012 en 2013. Onder de werknaam “Breugel Bruist!’ zijn projecten reeds gerealiseerd of komen binnenkort tot uitvoering zoals bijvoorbeeld de fietsverbinding. Daarnaast is er in 2015 nader ingezoomd op de sporthal, de Boerderij en het Dorsplein aan de hand van een door ICS vervaardigd rapport met aandacht voor de bouwprogramma’s van de verschillende voorzieningen, de organisatie vormen en de kosten. We staan momenteel aan de basis van de vormgeving van het centrum. Het levendige dorpshart - de beoogde mix van functies en activiteiten in een uitnodigende omgeving in het centrumgebied van Breugel - is nog niet gerealiseerd.

Wat hebben we uitgewerkt?

Het plangebied is relatief klein. Daarnaast is er een groot aantal functies waar rekening mee moet worden gehouden. Met het uitgangspunt dat alle bestaande functies voor het plangebied behouden moeten blijven en er ook functies als wonen moeten worden toegevoegd is er een complexe ruimtelijke puzzel ontstaan. In opdracht van de gemeente heeft CroonenBuro5 het leggen van deze ruimtelijke puzzel begeleid en vertaald in een samenhangend vlekkenplan. Binnen het plangebied zijn alle functies, op een passende wijze gepositioneerd. Dit vlekkenplan vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma. Zowel qua positionering van functies, fasering als de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode te kunnen door ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met en geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is ook rekening gehouden met de voor deze functies benodigde parkeerplaatsen. Zo ontstaat een model dat de doelstellingen van Breugel Bruist! faciliteert. Tegelijkertijd is de opzet zo dat ook komende, nu nog niet duidelijke uitgekristalliseerde ontwikkelingen en keuzes straks op de juiste plek en binnen de juiste context alsnog mogelijk gemaakt kunnen worden.

Impressie plangebied Breugel Bruist! indicatief ingetekend op basis van functies

Puzzelstukjes

Het vlekkenplan is opgebouwd uit een groot aantal puzzelstukken. Deze zijn enerzijds functioneel van aard: parkeerbehoefte, ligging buitenruimte ten opzichte van school voor buiten speelruimte, het bieden van ruimte voor evenementen, zonligging van terras, ligging horeca en directe verbondenheid sportvoorziening etc. Anderzijds zijn de puzzelstukken bepaald door meer rekenkundige zaken (benodigde m2). Alle functies vragen op basis van de vastgestelde kaders om een aantal m2. Tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst op 25 oktober jl. in b.s. De Regenboog zijn de eerste concept uitwerkingen gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. De presentatie bevat voorbeelden van  impressies van het te ontwikkelen centrum. Het concept uitvoeringsplan en veelgestelde vragen over Breugel Bruist! kunt u op deze website teruglezen.

Partners in Breugel Bruist!

Wie zijn de partners in het project Breugel Bruist die actief bezig zijn om het centrum van Breugel levendig te houden?

  1. Vereniging de Boerderij
  2. Bestuur PlatOO
  3. Beheerder sporthal
  4. Beheerder horeca
  5. ‘thuis
  6. Gemeente Son en Breugel

De plannen voor Breugel Bruist! zijn steeds overlegd met de partijen plus met een groot aantal andere betrokkenen in en rond het plangebied zoals de Stichting MeeDoen Werkt, de Doorpakkers en de Seniorenraad.  Denk met name aan het initiatief om samen met ‘thuis wooneenheden te realiseren voor jongeren met een autistische achtergrond waarvoor ook aandacht is voor dagbesteding of werk. Of het letten op de toegankelijkheid van het gebied voor senioren. Voor het behoud van de supermarkt  en de medewerking om  bij te dragen aan de levendigheid in het centrum zijn positieve gesprekken gevoerd met Sligro/Emté.