Aanpassing ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Dit artikel is gearchiveerd op 08-10-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 1 november 2018 besloten heeft om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid, dat is opgenomen in de nota “Mooi Son en Breugel, samen doen!” aan te passen. Het gaat om twee belangrijke aanpassingen.

Verruimde regel voor vergunningplichtige dakkapellen en kozijnindelingen

Er is een nieuwe verruimde regel voor vergunningplichtige dakkapellen en kozijnindelingen opgenomen. De uiterlijke verschijningsvorm van een nieuw te plaatsen vergunningplichtige dakkapel of raamkozijn hoeft voortaan niet meer per sé overeen te komen met in de directe omgeving gelegen dakkapellen en kozijnindelingen. Afwijken is dus mogelijk.

Beperkende regel voor vergunningplichtige erfafscheidingen

Daarnaast is een nieuwe beperkende regel voor vergunningplichtige erfafscheidingen opgenomen. De gemeente wil dat voortaan dergelijke erfafscheidingen als een “blijvend groen (gazen-) hekwerk” worden uitgevoerd. Dit ter uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Deze aanpassing ligt in lijn met het beleid rondom reststroken. Voor het plaatsen van een vergunningvrije erfafscheiding geldt deze verplichting echter niet.

Het besluit ligt vanaf 21 november 2018 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.

Tegen het raadsbesluit is geen beroep mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van der Wal, telefoonnummer 0499-491491 of h.vanderwal@sonenbreugel.nl.

Meer uitleg over de nieuwe regels en de praktische gevolgen, vindt u in de bijlage.