Begroting 2018-2021

Dit artikel is gearchiveerd op 30-11-2017.

Begroting 2018, voortgaan op de ingeslagen weg

Voor de online versie van onze begroting en een samenvattend filmpje klikt u op: Online begroting 2018

In de sluitende begroting 2018 pakt het gemeentebestuur verder dóór op de zes majeure projecten uit het coalitieakkoord, waarbinnen ook dit jaar al zichtbare slagen zijn gemaakt. Het gaat om onze bestuurlijke toekomst, het Centrumplan Son, project Breugel Bruist, het sociale domein, sociale woningbouw en duurzaamheid/overgang naar led straatverlichting.

De provincie beoordeelt of de begroting en de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn. Wij zijn ook van mening dat dit voor een gezonde financiële situatie belangrijk is. De gemeente Son en Breugel is financieel een gezonde gemeente en ook deze (meerjaren)begroting is structureel en reëel in evenwicht.

Lokale belastingen

Als gevolg van onze beleidsuitgangspunten stijgt de lokale lastendruk voor onze inwoners in 2018 ten opzichte van 2017 met € 18 (3,1%).
Voor tarieven in 2018 zijn de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: De OZB en de legestarieven stijgen met een inflatiecorrectie van 1,1%.Tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op 100% dekking van kosten. Voor deze kosten wordt de baten- en lastenontwikkeling in de periode 2018-2021 geschat. Het tarief voor de rioolheffing is daarnaast gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2022.

Begroting online


Het begrotingsdocument zelf heeft een kleine metamorfose ondergaan. Om de plannen en de uitvoering ervan (nog) transparanter te maken is het lijvige boekwerk omgezet naar een beter toegankelijke online-versie.
Ook is er een pakkende samenvatting van onze plannen gemaakt in de vorm van een filmpje. Zo kan iedereen op een eenvoudige manier in de keuken van de gemeente kijken: Wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen, wat het kost en hoe de inwoners van Son en Breugel bij zowel de planvorming als bij de uitvoering worden betrokken. Door de begroting te digitaliseren maken we ook een mooi duurzaamheidsslagje door besparing op papier. Ga hier naar Online begroting 2018.

Ook hebben we een start gemaakt met een klimaatbegroting. In de begroting 2018 ziet u voor het eerst per uitvoeringsprogramma een klimaatdoelstelling. Dit betekent dat we ons werk steeds toetsen op zaken als ruimtegebruik, betaalbaarheid en leefbaarheid en daarnaast ook op onze duurzaamheidsdoelen.

Duurzaamheid


Begin volgend jaar wordt de volledige ombouw van de openbare verlichting naar ledverlichting afgerond. Daarmee wordt de landelijke duurzaamheidsdoelstelling voor 2030 al dit jaar meteen gehaald: 50% besparing op het energieverbruik van openbare verlichting.
Het is één van de vele voorbeelden dat duurzaamheid onderdeel van het denken en het doen in Son en Breugel is geworden.

We doen dat als gemeente niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden, burgers, verenigingen en scholen. Ieder behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid, maar we pakkende zaken wel integraal op volgens de Naturel Step-methode. De beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid lopen gelijk met doelstellingen binnen de andere beleidsvelden. Met het ondertekenen van het manifest 'maatschappelijk verantwoord inkopen' (MVI) en het vaststellen van het actieplan MVI ligt er een stevige basis om de inkoop van diensten en goederen te verduurzamen.

De rode draad in ons duurzaamheidsbeleid is communicatie naar onze inwoners, bedrijven en verenigingen via de campagne “Wat we doen is groen!”. We laten zien wat we als gemeenschap kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid als inwoners en verenigingen actie ondernemen. De energiecoöperatie Son Energie en Sonenbreugelverbindt pakken de uitdaging op en gaan vol energie samen met inwoners aan de slag in Son en Breugel.

Het vervangen van de openbare verlichting in ledverlichting en acties die voortvloeien uit het Gemeentelijke RioleringsPlan zijn bij uitstek geschikt om inwoners te betrekken bij het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. Ook met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen. De verdubbeling van het budget voor het gemeentelijke zonnepanelenproject laat zien dat we in 2018 volop in de doe-fase zijn aanbeland.

Samen met de provincie Noord Brabant, het ministerie van Economische Zaken en RVO Nederland werken we naar een convenant met de bedrijven op Ekkersrijt om er een echt duurzaam bedrijfsterrein van te maken.

We gaan onze inwoners betrekken bij de volgende stap in afvalinzameling. Het inkooptraject voor wegende ondergrondse containers voor restafval ten behoeve van het ‘omgekeerd inzamelen’ is ingewikkeld. Begin 2018 gaat de uitvoering echt van start, waarmee de hoeveelheid restafval verder verlaagd wordt, en de hoeveelheid materialen die recyclebaar of nuttig toegepast kunnen worden, verder zal toenemen.

Sociaal Domein

In het sociale domein steken we komend jaar vooral in op sturing aan de uitvoering en het bewaken van de gewenste maatschappelijke effecten. Preventie eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorg en de dementievriendelijke gemeente zijn als speerpunten benoemd.

Centrumplan Son

Dit jaar zijn er grote stappen gezet in de plannen voor het centrum van Son en Breugel. De zorg en betrokkenheid van onze actieve gemeenschap rond een goed centrum, leeft bij velen. In 2018 volgt een verdere vertaling van deze betrokkenheid in duidelijke keuzes en richtingen. Er wordt gestart met de (ver)bouw van het nieuwe gemeentehuis.

De plannen rond het Kerkplein worden ook concreter. Het ontwerp en procedure rond de nieuwe kerk achter te toren gaan van start. Na 1 februari 2018 zullen de plannen voor woningbouw en dorpshuis/mfa op de huidige kerklocatie verder gestalte krijgen. Hiervoor loopt op dit moment een publieksconsultatie.

Door de verbouwing en het deels nieuw bouwen van het gemeentehuis, verhuist de bibliotheek in december naar de locatie in het Vestzak. De ambtelijke organisatie verhuist al eind oktober van dit jaar naar een tijdelijke locatie aan de Ruysdaelstraat. De start bouw van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis in de Airbornstraat verwachten we na de jaarwisseling.
Vanaf december 2017 is er aandacht voor de intensieve samenwerking van de organisaties die in het Vestzak onderdak vinden. Het gaat onder andere om de bibliotheek, het Vestzaktheater, de harmonie en Zuidzorg.

Breugel Bruist!

In het in december 2017 nog vast te stellen geactualiseerde uitvoeringsprogramma Breugel Bruist staan Versterking, Verbinding, Samenwerking en Verdieping centraal. Belangrijk voor een levendig centrum in de kern Breugel is dat we nadrukkelijk met de partners de samenwerking en wederzijdse versterking van de functies onderling hebben opgezocht, gevonden en voor de toekomst toe hebben verankerd. Samen met een groot aantal betrokkenen (structureel met PlatOO, Doorpakkers, Stichting Meedoen Werkt, Bestuur Boerderij, Seniorenraad, ‘thuis, Sporthalbeheer Son en op meer incidentele basis met vele andere partijen) zijn de afgelopen periode al grote stappen gezet.

Voor 2018 en volgend betekent dit dat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma kan rekenen op draagvlak van de betrokken partijen. Met de vaststelling van dit uitvoeringsprogramma zal er voor en met de partijen in het plangebied gewerkt worden aan de toekomstbestendige verbinding en versterking van functies. Dit “werken” richt zich op zowel de samenwerking tussen partijen (software) als op het optimaliseren en nieuw te realiseren gebouwen en ruimtes (hardware). In 2018 komen de eerste uitwerkingen van de verschillende programma onderdelen. Vanuit de fasering zal worden gestart met de concrete uitwerking van de plannen voor de onderwijshuisvesting en het wonen. Daarbij komt ook een  ontwerpbestemmingsplan in procedure om alle plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Sociale woningbouw

Er vindt een substantiële toevoeging van circa 90 nieuwe woningen plaats in de bestaande sociale woningvoorraad voor een doelgroep die op basis van het inkomen is aangewezen op sociale woningbouw. Dit jaar is al gestart met het toevoegen van sociale huurwoningen op de locaties hoek Molenstraat-Nieuwstraat (30 woningen) en Heistraat in de voormalige Rabobank (25 wooneenheden). Komend jaar worden er 16 sociale koopwoningen gerealiseerd in Sonniuspark en zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van sociale koopwoningen op twee andere locaties: de voormalige Aldi-locatie (11 woningen) en op de voormalige Stokland-locatie op de hoek Planetenlaan/Piet Heinlaan (6 woningen) in Breugel.

Bestuurlijke toekomst

De vraag wat de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel gaat brengen in 2018 is onzeker. Veel hangt af van de besluitvorming in de gemeenteraden van Son en Breugel en Nuenen in november van 2017 en hoe de provincie daar, in het kader van de door haar gestarte Arhi-procedure, mee omgaat.
In 2018 starten we ook de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven en zal de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) opnieuw worden opgezet en vormgegeven. In beide gevallen wordt ook van de raad een bijdrage verwacht.
2018 Is ook het jaar waarin in maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Daarna wordt een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en een nieuw college geformeerd.

Ga naar de Online begroting 2018