Bouwkundig rapport voormalige Petrus Bandenkerk

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2018.

Het college van B&W heeft op 20 november 2018 kennis genomen van het bouwkundige rapport over het voormalige kerkgebouw Petrus Bandenkerk. Dit rapport vindt u op de agenda van de extra Raadcommissievergadering Grondgebiedzaken van 10 december 2018.

In het coalitieakkoord is afgesproken om een nieuw dorpshuis in de voormalige kerk onder te brengen. Besloten is het kerkgebouw in Son aan te kopen en te laten onderzoeken in hoeverre het gebouw constructief veilig is en te bezien of het bouwtechnisch (bouwkundig en constructief) geschikt is voor toekomstig gebruik.

Bouwkundige staat
Over de constructie van het gebouw zegt het rapport van onderzoeksbureau Aveco De Bondt dat het hoofdgebouw voldoende veilig is om in zijn huidige functie hergebruikt te worden. De mogelijkheid tot extra belasting van de betonnen dakconstructie is beperkt. Daardoor is leggen van bijvoorbeeld zonnepanelen beperkt mogelijk.

De gevels zijn stabiliserende elementen voor de betonconstructie van het gebouw. Het toevoegen van gevelopeningen dient daarom in overleg met een constructeur te gebeuren. Grotere gevelopeningen dienen vanuit constructief oogpunt beperkt te worden.

Eventuele tussenvloeren ten behoeve van een extra verdieping zijn mogelijk. Deze dienen dan wel te rusten op een eigen fundering en niet aan de gevelwanden te worden bevestigd. De bestaande fundering is niet geschikt voor een zwaardere belasting. Er zal in dat geval een eigen fundering moeten worden gemaakt voor de zelfdragende verdiepingsvloer, waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt.

De onderhoudsstaat van het hoofdgebouw is slecht. De lage score is mede bepaald door de asbestsanering en het leeghalen van de kerk. Bij deze acties is uitgegaan van het slopen van het pand. De werkmethodes waren dan ook niet ‘zachtzinnig’ en gericht op behoud.

Op basis van dit onderzoek zijn er echter geen bouwfysische aspecten vastgesteld waardoor een verlenging van bestaand gebruik, renovatie of transformatie van de kerk onmogelijk is.

Als gekozen wordt voor hergebruik of transformatie moet in vervolgonderzoek aandacht zijn voor asbestsanering, installatie (energie en water), daglicht, ventilatie, koudebruggen & geluid van en naar de omgeving. Kijkend naar deze aspecten kunnen functies als theater, bibliotheek, harmonie en dergelijke ingepast worden, uiteraard met de daarbij behorende aanpassingen in verband met wettelijke eisen. Functies als wonen, kantoor en onderwijs zijn aanzienlijk moeilijker en vragen veel aanpassingen, omdat de wettelijke eisen en arbo-eisen daarvoor hoger zijn.

Volgende stap
Het rapport geeft aanleiding tot vervolgonderzoeken. Naar de mening van het college zijn aanvullend onderzoeken nodig die parallel aan elkaar kunnen lopen: SO (Schets Ontwerp) op basis van het beschikbare ‘vlekkenplan’ en het onderliggende bouwtechnische onderzoek. Hiervoor is een ontwerp-raadsvoorstel “aanvullend krediet centrum Son / dorpshuis” ingediend waar een voorbereidingskrediet wordt gevraagd van € 440.000. Van dit bedrag heeft € 200.000 betrekking op de omgevingsvergunningen en het daarbij behorend archeologisch onderzoek.

Voorgeschiedenis
Op 24 augustus heeft de gemeente het voormalige kerkgebouw Petrus Bandenkerk definitief gekocht. Kort ervoor is door onderzoeksbureau Aveco De Bondt ter plaatse nader onderzoek gestart naar de bouwkundige staat en de aanwezigheid van asbest in het pand. Er zijn toen materialen verzameld om in een laboratoriumomgeving nader te bekijken op exacte samenstelling en (her)bruikbaarheid in het kader van hergebruik van het voormalige kerkgebouw als dorpshuis. De uitkomsten van dat onderzoek zijn op 7 november door Aveco De Bondt in een bouwtechnisch rapport aan de gemeente ter beschikking ter beschikking gesteld.

Ondertussen zijn vanwege waarborging van veiligheid en de gezondheid bouwhekken geplaatst en de toegang tot het terrein en het gebouw verboden. Vanwege de aanwezigheid van asbest en onduidelijkheid over de bouwkundige staat is het niet mogelijk om het gebouw te gebruiken voor evenementendoeleinden of voor enig ander gebruik.

Omdat het voormalige kerkgebouw geruime tijd achter hekken zal staan, worden in de loop van november weerbestendige doeken aan de hekken aangebracht als verfraaiing van het uitzicht.

Het bouwtechnische rapport wordt besproken in de openbare Raadscommissie Grondgebiedszaken van 10 december 2018.