Burgerparticipatie in de praktijk

Dit artikel is gearchiveerd op 31-12-2019.

Het werkprogramma’s van de gemeenteraad en het college hebben burgerparticipatie als focus. Dan is het goed om af en toe te kijken hoever we ermee zijn. Het beeldverslag Burgerparticipatie in de praktijk  geeft daarvan een indruk.

Burgerparticipatie is een aandachtspunt in het college. B&W ziet erop toe dat er bij elk voorstel wordt nagedacht over het meedenken en meedoen door onze inwoners en over de rol van de gemeente. Belangrijk is dat het gemeentebestuur aangeeft wat het met de inbreng van de burger wil. Burgerparticipatie is immers geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken die dicht bij de beleving van mensen staan.

Iedereen is ervan doordrongen dat inbreng van inwoners in het moderne gemeentebestuur nodig is. Maar wat is participatie precies en hoe organiseer je het proces zo, dat het voor iedereen goed aanvoelt en er ook voldoende voortgang wordt geboekt. Belangrijk is dat politiek en bestuur duidelijk maakt wat men met de inbreng van burgers wil.

Wethouder Van Liempd: We beschouwen meldingen over de openbare ruimte niet als participatie. We hebben ze niettemin hard nodig de leefomgeving goed op orde te houden. Er zijn twee vormen: burgerinitiatief en burgerparticipatie. De buurttuin en het pannaveldje in ‘t Zand en de speeltuin Molenwiek zijn voorbeelden van burgerinitiatieven. In het beeldverslag valt bijvoorbeeld de herinrichting van het park in Sonniuspark in die categorie.   

Bij burgerparticipatie kun je denken aan bijeenkomsten of enquêtes als er in de wijk nieuwe beplanting moeten komen, hoe het nieuwe dorshuis eruit kan komen zien of waar dat nieuwe schoolgebouw in Breugel het beste kan komen. Natuurlijk zijn er vele mengvormen. Denk aan al die initiatieven op het gebied van klimaat en energie, die wisselend door particulieren en de gemeentelijke overheid van de grond komen. Zonnepanelen, elektrisch rijden, afkoppelen van de regenwaterafvoer.  

Paul van Liempd: Gemeente en raad moeten steeds weer duidelijk maken of ze burgerparticipatie inzetten en aan te geven wat je met de input vanuit inwoners, verenigingen, organisaties, ondernemers doet. Gaat het om informatie ophalen of om co-creëren?

We moeten voorkomen dat we burgerparticipatie alleen inzetten als het bestuurders goed uitkomt. Inwoners kunnen ook ongevraagd suggesties leveren. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de polls die de Mooi Son en Breugelkrant en de nieuwswebsite Ons Son en Breugel met enige regelmaat over uiteenlopende onderwerpen uitzetten onder hun lezers. Het leidt ertoe dat bepaalde onderwerpen hoger op de bestuurlijke agenda komen.

Burgerparticipatie dient een organisch proces te zijn, waarbij de participatieladder een hulpmiddel is. Met dit model geeft de gemeente per ontwikkeling of deelontwikkeling aan wat zij van de samenwerking tussen lokale overheid en inwoners verwacht. Gaat het slechts om informeren, om raadplegen, advies, of is samen produceren of zelfs meebeslissen gewenst.

Ga naar het beeldverslag Burgerparticipatie in de praktijk