College wil kinderdagverblijf bij melkveehouderij mogelijk maken

Dit artikel is gearchiveerd op 31-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders verleent in principe medewerking aan een agrarisch kinderdagverblijf als nevenactiviteit bij de biologische melkveehouderij aan Olen13. Het college ziet mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied om deze zorgverlenende nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf mogelijk te maken.

Een agrarische kinderopvang is een aanvulling op het bestaande kinderopvang-aanbod in Son en Breugel. Er is nog geen agrarische kinderopvang. Contact met dieren heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. De omgeving op de boerderij nodigt de kinderen uit om buiten bezig te zijn, en dus beweging en gezondheid (bron: RIVM).

De eigenaren van de biologische melkveehouderij Boerderij de Hofstad aan de Olen 13 willen een agrarisch kinderdagverblijf starten als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf. De gemeente wil agrarische ondernemers, onder voorwaarden, de mogelijkheid bieden hun agrarische bedrijfsvoering te verbreden als de ondergeschikte nevenactiviteiten ruimtelijk en milieutechnisch acceptabel kunnen worden uitgeoefend.

Vanuit ruimtelijk oogpunt is voor een agrarisch kinderdagverblijf van belang dat geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s optreden voor de kinderen die hier worden ondergebracht als gevolg van de agrarische activiteiten in de omgeving. Ook mag het kinderdagverblijf geen belemmering vormen voor omliggende bedrijven. In dit voorstel worden de mogelijkheden besproken en een voorstel gedaan over medewerking.

Het advies van de omgevingsdienst ODZOB en van de GGD hieromtrent is positief.

Het kinderdagverblijf zal bij de start bestaan uit twee groepen van 16 kinderen in de leeftijd 0-2 jaar en 0-4 jaar. Volgens de richtlijnen voor kinderopvang zal een ruimte van 112 m2 worden ingericht voor het kinderdagverblijf en bijbehorende voorzieningen. De opslagloods die hiervoor gedeeltelijk geschikt gemaakt wordt, zal aan de achterzijde meer open (glas) gemaakt worden en een afgesloten buitenruimte krijgen voor de kinderen.

De initiatiefnemer wordt geadviseerd voor het vervolg een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. De planning en de start zijn daarmee in eerste instantie afhankelijk van de initiatiefnemer.