De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant blijven samenwerken op gebied van jeugdhulp

Dit artikel is gearchiveerd op 31-01-2017.

De 21 colleges van Burgemeesters en Wethouders van Zuidoost-Brabant hebben de afgelopen weken de afspraken over samenwerking rondom de regionale jeugdhulp besproken en goedgekeurd. Deze 21 gemeenten in de regio werkten al samen op het gebied van jeugdhulp en met deze nieuwe afspraken blijven zij dat zeker tot 2020 doen.

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de provincie. Wanneer jeugdhulp nodig is, zorgt  de gemeente voor voorzieningen waardoor kinderen en hun ouders/verzorgers dié ondersteuning of hulp krijgen, die nodig is. Sommige vormen van hulp zijn te specialistisch om vanuit iedere individuele gemeente te organiseren. Het is dan beter om dit met meerdere gemeenten te organiseren en in te kopen, zodat passende ondersteuning voor jeugd in iedere gemeente beschikbaar is.

Samenwerking

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werkten al sinds 2015 op een groot aantal taken samen op het terrein van jeugd. Dit wordt nu voortgezet. De samenwerking  richt zich vooral op  inhoud en contractering: voor die onderdelen van de jeugdhulp waarbij het logisch en (wettelijk) nodig is om deze op regionaal niveau te organiseren. Bijvoorbeeld specialistische vormen van verblijf voor jeugdigen die niet thuis kunnen wonen, pleegzorg, crisiszorg (waarbij verschillende jeugdzorginstellingen uit de regio samenwerken) of jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Werkplan

In het werkplan ‘21 voor de Jeugd’  hebben de gemeenten de regionale thema’s benoemd (zoals verblijf, afbouw bedden, pleegzorg etc.) en met elkaar vastgelegd welke doelen er bereikt moeten worden en hoe zij willen sturen op de resultaten. De achterliggende gedachte is om de regionale deskundigheid en expertise te bundelen en de verschillen tussen lokale en subregionale uitvoering van jeugdbeleid en jeugdzorg zoveel mogelijk af te stemmen.  Deze thema’s worden zoveel als kan samen met cliënten en instellingen opgepakt. Daarbij blijft het uitgangspunt gelden; Lokaal regelen wat kan, regionaal regelen waar nodig. Hiermee blijven kinderen en hun ouders/ verzorgers in onze regio de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Afspraken over contractering

Een logisch gevolg van inhoudelijke samenwerking is dat er op een aantal  taken gezamenlijk wordt gecontracteerd. Denk hiervoor onder andere aan bijvoorbeeld  Veilig Thuis, Spoedeisende Zorg (crisisbereikbaarheidsdienst), verblijf voor jongeren  in een gesloten instelling , Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.  Voor deze jeugdhulp maken aanbieders van Jeugdzorg met 21 gemeenten samen afspraken over de te leveren zorg, de kwaliteit en de prijs. In een dienstverleningsovereenkomst zijn tot 2020 de regionale afspraken vastgelegd tussen de gemeenten onderling. De gemeente Eindhoven verzorgt de contractering van deze taken. De overige jeugdhulptaken, zoals ambulante zorg, worden door Eindhoven voor 11 gemeenten in Zuidoost-Brabant ingekocht. Dommelvallei+ en Helmond/de Peel verzorgen de inkoop in hun subregio’s.