Fietsstraat Doormanlaan – Van Gentlaan in Breugel stap verder

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2019.

Om een veilige(re) fietsroute van het centrum van Breugel naar het centrum van Son te realiseren, besluit college om het tracé Doormanstraat – Van Gentlaan van deze verbinding aan te leggen in de vorm van een fietsstraat.

Aan het begin van vorig jaar is met aanwonenden van de Doormanlaan en de Van Gentlaan gesproken over de fietsstraat en de onderliggende riolering. Behalve naar een veilige fietsroute is onder andere gekeken naar het ontzien van de Van Gentlaan en de parkeersituatie bij de Regenboog/Sportvelden en BS de Krommenhoek. Niet in de laatste plaats is gekeken naar de instandhouding van het groen en naar de kosten.

Fietsstraat of vrijliggend fietspad

De raadscommissie Grondgebiedszaken heeft gevraagd om een fietsstraat ten opzichte van een andere oplossing, te weten: vrijliggend fietspad, af te wegen. Aan het gespecialiseerde bureau Kragten BV is toen gevraagd om verschillen en consequenties voor het gemeentebestuur in beeld te brengen.

Op basis van de gesprekken en verzamelde informatie komt bureau Kragten tot de conclusie dat een fietsstraat op deze plaats een betere oplossing is dan een vrijliggend fietspad. Ook de Fietsersbond heeft zich uitgesproken over de fietsstraat/vrijliggend fietspad. Ook hun opmerkingen zijn meegenomen in de afweging. Het college heeft besloten dat advies over te nemen en de fietsstraat aan de gemeenteraad voor te stellen.

In het onderzoek heeft het bureau de twee mogelijkheden Fietsstraat en Vrijliggend Fietspad zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. De fietsstraat en een vrijliggend fietspad scoren qua verkeersveiligheid en sociale veiligheid nagenoeg gelijk. Bij een fietsstraat blijft echter veel meer groen behouden en zijn de kosten aanzienlijk lager. Door de aanleg te combineren met de rioolverzwaring hoeft de straat ook maar één keer te worden opengebroken wat eveneens kosten bespaart.

Vervolg

Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om het concept fietsstraat te kiezen. De raad bespreekt het voorstel op 21 maart aanstaande.

Als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt, komt het project in een fase van uitwerking. Hierin worden de aanwonenden en andere belanghebbenden opnieuw betrokken, ditmaal bij het bespreken van de definitieve uitwerking en de daaruit voortvloeiende praktische keuzes. Dit wordt samen met de buurt ingevuld.

Voor praktische vragen en suggesties kunnen aanwonenden bij de projectleiding terecht via de e-mail: c.spooren@sonenbreugel.nl of telefonisch 0499 491491.