Heroverweging Breugel Bruist!

Dit artikel is gearchiveerd op 01-03-2019.

In een open discussie met de commissies Grondgebiedzaken en Burgerzaken hebben we gesproken over de voortzetting van Breugel Bruist! In dit overleg is duidelijk geworden welke varianten de voorkeur hebben van de commissies. Nu kunnen we de plannen verder uitwerken.

Voorstel uitvoering

De voorkeursuitgangspunten verwerken we in een voorstel. Dat voorstel gaan we opstellen nadat we overleg hebben gevoerd met de direct belanghebbenden, in het bijzonder De Boerderij, De Bongerd, het Schoolbestuur van PlatOO en Woonstichting ’thuis. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de bomenstrook, het burgerinitiatief pétanquehal en het parkeren.

Locaties

De commissies bevestigen wat in het coalitieakkoord is beschreven over de positie van De Boerderij en De Bongerd. Deze blijven wat hen betreft op de huidige plaats staan. Dit heeft ook gevolgen voor de locatie van de school.

De Boerderij

De gewenste renovatie van De Boerderij kan worden opgepakt omdat dit onafhankelijk is van de totale uitwerking van het plan. Tenzij het nadrukkelijk samenhangt met de eventuele komst van een pétanquehal. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover gaan we in gesprek.

De Bongerd

Nu de locatie vast staat moeten we bekijken wat de financiële gevolgen zijn van een mogelijke tijdelijke huisvesting. De commissie heeft gevraagd de grootte van De Bongerd opnieuw te toetsen. Hiervoor gebruiken we het onderzoek dat eerder heeft plaatsgevonden.

Basisschool

PlatOO heeft tijdens de inspraak op de commissievergadering aangegeven zelf plannen te maken voor haar twee scholen in Breugel (De Krommenhoek en De Regenboog). Hun plan zal medio 2019 bekend zijn. Daarmee kan in het kader van Breugel Bruist! bezien worden wat er gedaan moet worden om het plan te realiseren. De commissies geven aan binnen hun bevoegdheden een besluit daarover te nemen.

Woningen

De eventueel te bouwen woningen staan in relatie met de uitvoering van de school, De Bongerd en de gewenste mate van behoud van het groen. We gaan primair uit van bouw in het centrum.

Groen

Zowel het toevoegen van een pétanquehal als het maximaliseren van de sporthal kan gevolgen hebben voor de bomenstrook tussen Emté/COOP en De Bongerd. De commissie adviseert om het huidige bosje te revitaliseren (op te knappen) en voor een groot deel te behouden in het plan.

Planning 2019

In de eerste helft van 2019 maken we de plannen en bespreken we ze met de direct belanghebbenden (de partners binnen het centrum). Daarna worden de plannen breder gedeeld met de overige belanghebbenden. Medio 2019 is de besluitvoering over het uitvoeringsprogramma waarna een begin gemaakt kan worden met de uitvoering. In het proces wordt rekening gehouden met het wijzigen van bestemmingsplannen.