Initiatiefvoorstel Subsidiebeleid gemeenteraad Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 30-06-2019.

Meer helderheid en gemak bij aanvragen en toekennen subsidie

De gemeenteraad van Son en Breugel behandelt in haar vergadering van donderdag 9 mei een initiatiefvoorstel om  het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties te vereenvoudigen.  De huidige regeling is complex en daarmee onvoldoende transparant. Bovendien is er nu te weinig aandacht voor een goede verantwoording van de subsidiegelden. Ook kan de aanvraagprocedure efficiënter door het proces te digitaliseren. Als de raad met het voorstel instemt, gaat het College van B&W aan de slag om de nieuwe subsidieregeling verder uit te werken.

In de aanloop naar het initiatiefvoorstel heeft een raadswerkgroep, in samenspraak met subsidieontvangers, kaders vastgesteld waaraan nieuw subsidiebeleid moet voldoen. In de kern gaan die over digitaal, transparant, eerlijk, eenvoudig, zo min mogelijk uitzonderingen en meer aandacht voor een goede verantwoording. Die kaders vormen de basis voor het nieuwe subsidiebeleid. 


Van jeugdledensubsidie naar ledensubsidie

In het nieuwe subsidiebeleid ontvangen sportclubs straks subsidie op basis van het aantal leden en niet langer op basis van het aantal jeugdleden. Reden is dat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat inwoners van alle leeftijden aan sport doen.

Accommodatiesubsidie eenvoudiger

Ook de accommodatiesubsidie gaat veranderen. In de huidige regeling ontvangen sportverenigingen een vast subsidiebedrag voor de huur van een accommodatie en een variabele subsidie voor de zaalhuur voor jeugdleden. Dit brengt veel administratieve last met zich mee, zowel voor de aanvrager als voor de gemeente. In de nieuwe regeling ontvangen de sportclubs straks een vast bedrag per jaar voor de accommodatiehuur, gebaseerd op de totale huurkosten van de sportvereniging.

Ruime overgangsregeling

Bijna alle verenigingen die nu subsidie ontvangen, gaan er in de nieuwe regeling op vooruit of de subsidie blijft gelijk. Slechts enkele organisaties gaan er financieel op achteruit, maar daarvoor komt een ruime overgangsregeling. De raadswerkgroep subsidiebeleid heeft inmiddels met deze organisaties gesproken. De subsidieontvangers krijgen vanaf 2020 met het nieuwe proces te maken. De financiële gevolgen van de nieuwe regels zijn dan vanaf 2021 merkbaar.

Participatie subsidieontvangers

Op 15 maart 2018 stelde de raad kaders voor (nieuw) subsidiebeleid aan professionele organisaties. De raad vroeg zich af of het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties nog voldoet aan de wensen en eisen. Een raadsbrede werkgroep ging onderzoek doen bij subsidieontvangers. In een tweetal interactieve sessies is informatie opgehaald en zijn wensen geïnventariseerd. Dit resulteerde in het initiatiefvoorstel waar de raad op 9 mei over vergadert.