Jeugdbeleid: Opgroeien in een positief opvoedklimaat

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2019.

Het college van B&W van Son en Breugel heeft ingestemd met een nieuw jeugdbeleid voor haar gemeente. Hierin staan participatie, samenwerking en het versterken van voorzieningen centraal. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in nauw overleg met jongeren uit het dorp, sociale partners van de gemeente en de Adviesraad Sociaal domein. De gemeenteraad stelt het jeugdbeleid op 9 mei vast. 

Het jeugdbeleid kent vier focuspunten die gaan over het vergroten van betrokkenheid, het verbeteren van voorzieningen van de jeugd, het stimuleren van samenwerking en het verbeteren van het opvoedklimaat.

Vergroten betrokkenheid jeugd

Via online vragenlijsten en chatsessies wil de gemeente de jongeren uit het dorp betrekken bij gemeentelijk beleid en wensen en behoeften in beeld brengen. De resultaten hiervan zijn input voor nieuwe acties of projecten. De jongere jeugd (tot 12 jaar) is daarnaast vertegenwoordigd in de Jeugdgemeenteraad. Die denkt actief mee over gemeentelijk beleid en dat levert al goede ideeën op.

Verbeteren voorzieningen van de jeugd

Voor jongeren die op de middelbare school zitten, zijn er in Son en Breugel weinig mogelijkheden om elkaar buitenshuis te treffen. De gemeente gaat het huidige voorzieningenaanbod inventariseren en onderzoekt wat er nodig is om voorzieningen en activiteiten beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van deze doelgroep.

Samenwerking stimuleren

De gemeente heeft een stimulerende rol bij het samenbrengen van organisaties die zich met jeugdbeleid bezighouden. John Frenken, wethouder Jeugd: “We doen natuurlijk al veel op dat gebied. Zo kennen we sinds kort de Lokale Educatieve Agenda waarbij onderwijs, kinderopvang, CMD en gemeente samenwerken op het gebied van onderwijs en zorg. Hier worden vraagstukken integraal aangepakt en leren professionals elkaar kennen. We brengen daarnaast de jeugdgezondheidszorg en ouders laagdrempelig met elkaar in contact door spreekuren op scholen en de opvang te organiseren. We willen nu een stapje verder gaan en kijken of we andere partijen ook met elkaar kunnen verbinden, zodat verschillende krachten gebundeld worden”.

Optimaal opvoedklimaat

Tot slot ziet de gemeente een rol weggelegd voor verenigingen bij het verbeteren van het lokale  opvoedklimaat. Bijna 80% van de 12 tot 18-jarigen is lid van een (sport)vereniging. Een mooie kans om de pedagogische aspecten in verenigingsverband beter te verankeren.