Kadernota 2019 - 2023 en Jaarrekening 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 08-10-2019.

Kadernota, basis voor richtinggevende discussie over de begroting 2020

De kadernota is een vast ijkmoment binnen de planning en control-cyclus en bedoeld om richting te geven aan de begroting. Het college presenteert de gemeenteraad een meerjarige structureel sluitende kadernota, met in de eerste jaren een klein aflopend tekort.

In de kadernota zijn alleen uitbreidingen opgenomen die wettelijk verplicht zijn of al zijn besloten. Om hiermee toch een sluitend meerjarenperspectief neer te kunnen leggen, is de stelpost indexering scherp, maar toch nog voldoende begroot.

Op dit moment is er geen ruimte voor structureel nieuw beleid. Dat neemt niet weg dat het college van mening is dat er vragen liggen waar de gemeente wel invulling aan zou moeten geven. Een aantal van die vragen komt uit de notitie “Basis op orde”, die het college als een apart discussiestuk aan de gemeenteraad voorlegt.

In aanloop naar de begroting gaat het college met de ambtelijke organisatie alle programma’s doorlichten en maken structureel €400.000 vrij, die ruimte biedt om de noodzakelijke wensen uit – onder andere - de notitie basis op orde alsnog in te vullen. Dit vindt plaats aan de hand van her-prioritering.

Het college vraagt van de gemeenteraad om bij deze kadernota richting mee te geven over welke thema’s de raad belangrijk en minder belangrijk vindt. Dat betrekt het college vervolgens bij de her-prioritering. De structurele financiële situatie is dusdanig dat een “kaasschaafmethode” geen oplossing biedt, maar dat de raad en het college duidelijke keuzes moeten maken in wat de gemeente wel en niet (meer) doet.

Op het moment van opstellen van de kadernota is de meicirculaire nog niet gepubliceerd. Deze kan zowel positief, als negatief uitvallen voor ons. Er is daarmee dan ook geen rekening gehouden. Daarnaast is de ervaring dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt die bij de begroting (2020-2023) betrokken wordt.

De Kadernota vindt u op internet in onze begrotingsapp.

De Jaarrekening over 2018 vindt u eveneens in de begrotingsapp.

De Kadernota 2019 - 2023 en de Jaarrekening worden in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2019 vastgesteld.

(De link naar alle financiële producten als begrotingen, kadernota's, jaarrekeningen en bestuursrapportages is https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/)