Laad- en loszone in de Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 01-11-2019.

Het college van B&W besluit tot de aanleg van een laad- en loszone in de middenberm van de Nieuwstraat. Het doel is ervan is de ondernemingen aan het noordelijke deel van deze winkelstraat veilig en zonder hinder te kunnen bevoorraden. De kosten van deze maatregel zijn € 9.000,-.

Wethouder Jan Boersma: “We willen graag een goede bereikbaarheid van het centrum met voldoende parkeerplaatsen, een goede verkeersdoorstroming en een veilige omgeving voor alle verkeersdeelnemers. Daarnaast streven we een goed vestigings- en ondernemersklimaat na, waarbij efficiënte en veilige bevoorrading een zeer belangrijke voorwaarde is. Deze maatregel, op voordracht van onze ondernemers, gaat daar volgens ons een bijdrage aan leveren”.

In het noordelijk gedeelte van de Nieuwstraat ondervinden ondernemers en leveranciers nu regelmatig problemen en agressie tijdens de bevoorrading. Voor leveranciers is er onvoldoende opstelruimte aanwezig om de gevestigde dienstverleners, horeca en winkels, zonder hinder, via de voorzijde te bevoorraden. Dit leidt tot onveilige situaties en conflicten tussen leveranciers en passerend verkeer. Om een goede en veilige verkeersdoorstroming te borgen wordt in de Nieuwstraat een laad- en loszone aangelegd.

Tijdens een overleg met de Ondernemersvereniging Son en Breugel (OVSB) en een rondgang langs de ondernemers zijn signalen gedeeld over toenemende onveilige situaties tijdens bevoorrading in het gebied Nieuwstraat ten noorden van kruispunt Heistraat. In dit deel van de straat is geen opstelruimte voor bakwagens of vrachtwagens met een oplegger.

Leveranciers kunnen slechts stoppen op de doorgaande weg en kunnen niet anders dan tijdelijk de doorgang belemmeren. Dit leidt tot frustratie en soms heftige reacties van automobilisten gericht aan de chauffeurs en ondernemers. Inmiddels is door een logistieke dienstverlener aan een ondernemer gemeld dat deze uitsluitend via een ‘laad en loszone’ wil bevoorraden en anders geen logistieke diensten meer aanbiedt.

De gemeente is gevraagd om een oplossing te bieden in de openbare ruimte om de verkeersveiligheid te borgen en ook de ondernemers te faciliteren in de bevoorrading.
De ondernemers zien een oplossing in de vorm van een laad- en loszone via het inkorten van de middenberm zoals op de afbeelding is geschetst.

Bij aanleg van deze zone ontstaat er voldoende manoeuvreer- en opstelruimte voor vrachtwagens, waarbij het doorgaande bus-, auto- en fietsverkeer niet wordt belemmerd. De dienstverleners, horeca en winkels via de voorzijde veilig worden bevoorraad.
Het verkleinen van de middenberm zorgt bovendien voor behoud van parkeerplaatsen en fietsnieten. Er verdwijnt wel een beperkte hoeveelheid groen waaronder een boom.

Het collegebesluit wordt gepubliceerd via de gebruikelijke kanalen als de gemeentepagina en de gemeentelijke website en het verkeersbesluit wordt in de Staatscourant. De OVSB alsook de ondernemers en bewoners in het gebied worden per brief geïnformeerd over het besluit, de geplande werkzaamheden en toekomstige spelregels. De ondernemers kunnen vervolgens afspraken maken met hun toeleveranciers.