Lintjesregen 2019

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2019.

Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Hans Gaillard vier Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan bijzondere dorpsgenoten met een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger.

De burgemeester heeft hen op vrijdagochtend 26 april verrast met een bezoekje.

Koninklijke onderscheiding voor de heer D.J. Grevink. Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Dirk Grevink (81 jaar) zet zich als vrijwilliger al jaren in op verschillende maatschappelijke terreinen.

Vanaf 1962 tot heden (met enkele onderbrekingen) is de heer Grevink actief als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel. Hij heeft gefungeerd als lid van het college van kerkrentmeesters, lid van de kerkenraad en lid van diaconie. Hij heeft zich ingezet voor bezinningsprojecten, was nauw betrokken bij de restauratie van de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode en bij het project Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

In de periode van 1998 tot 2007 was Dirk Grevink lid, en in 2006-2007 voorzitter, van de ledencommissie Noord-Brabant van Natuurmonumenten. Hij vertegenwoordigde de leden in de landelijke ledenraad. Hij heeft zich sterk gemaakt voor het opzetten van de infoteams Kampina en Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast gaf hij voorlichting en verzorgde hij lezingen en excursies.

Van 2007 tot 2015 was hij bestuurslid en 1 jaar voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel. Doelstelling van deze raad is om vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het sociaal domein actief te volgen, knelpunten te signaleren en de gemeente te adviseren. Hij heeft in deze periode vooral geadviseerd over de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Daarnaast was hij vrijwilliger bij de LEVgroep Son en Breugel van 2008 tot 2017. LEV staat voor Leven en Verbinden; de LEVgroep verbindt mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. De LEVgroep is er voor iedereen met vragen over bijvoorbeeld zorg en geldzaken en iedereen die actief wil zijn als vrijwilliger in wijk of buurt.

De heer Grevink zette zich in als formulierenconsulent van het sociaal raadliedenwerk. Hij was in 2008 betrokken bij de oprichting van deze groep. In het project Sociale Activering (2008-2010) bood hij cliënten uit de Sinti-gemeenschap hulp en administratieve ondersteuning.

Ten slotte was heer Grevink van 2009 tot juni 2018 ook voorzitter van de Stichting Belangenbehartiger Mantelzorgers Son en Breugel (voorheen de Werkgroep Mantelzorg).
Hij heeft zich in de periode 2009-2013 als kartrekker samen met de leden van de werkgroep en de gemeente, ingezet voor de totstandkoming van een visiedocument Mantelzorg. In de periode daarna heeft hij zich op vele manieren ingezet op het terrein van de belangenbehartiging van mantelzorgers in Son en Breugel en daarbij een belangrijke voortrekkersrol gespeeld.

Mede door zijn inzet is er bijvoorbeeld regelmatig overleg met de wethouders, de gemeentelijke beleidsmedewerkers en leden van de stichting en is er ook een vast overleg met de mantelzorgconsulent. Hij heeft ook het initiatief genomen om tot een Netwerk Overleg te komen: twee keer per jaar, met professionals uit de zorg, de gemeente en de wethouder. Door zijn toedoen zijn er ook goede afspraken gemaakt over de jaarlijkse uitreiking van de mantelzorgwaardering. Ten slotte neemt de heer Grevink ook deel aan het Trias-overleg, dat twee keer per jaar plaats vindt met vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties in Son en Breugel.

Koninklijke onderscheiding voor de heer J.M.H.M. Deckers. Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Erwin Deckers (53 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger in binnen de Son en Breugelse gemeenschap.

Hij is van 1982 tot heden op verschillende manieren actief bij Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje te Son en Breugel (in de praktijk genaamd Oase). Deze stichting beheert in het centrum van Son een gebouw waar wekelijks diverse activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Onderdeel van deze stichting is de Jeugdcarnavalsvereniging De Dommelsoppers, bestaande uit diverse showdansgroepen.

Hij was van 1982 tot 1989 lid van het jeugdbestuur. Hij was lid van het hoofdbestuur van 1989 tot 1994 en van 2012 tot 2014. Hij hield zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten voor de jeugd, zoals talentenjachten en miss- en mister-verkiezingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor het dj-concours, verantwoordelijk voor de zaterdagavondsoos en ook actief als dj. Daarnaast was hij als hoofdbestuurslid mede-verantwoordelijk voor alle activiteiten.

Vanaf 1990 tot heden houdt hij zich bezig met facilitair beheer van het gebouw, facilitaire ondersteuning bij activiteiten, de decorbouw voor de diverse dansgroepen, het opbouwen van de carnavalswagen van de Dommelsoppers en het fotograferen van de verschillende activiteiten van Oase.

Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten tijdens verschillende activiteiten, zoals het Zomerspektakel, Koningsdag en Dommelpop en staat hij het huidige bestuur met raad en daad bij.

De heer Deckers is vanaf 2016 ook als vrijwilliger actief bij de Steenuilenwerkgroep Son en Breugel. De werkgroep zet zich in voor het behoud van steen- en kerkuilen. Hij hangt kasten op, inspecteert deze en maakt ze schoon. Daarnaast rapporteert hij aan het Brabants Landschap over de gegevens van de kasten, de uilen en de broedsels.

Koninklijke onderscheiding voor de heer M.L.H. Versantvoort. Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Marijn Versantvoort (54 jaar) zet zich als vrijwilliger al jaren in op diverse terreinen.

Hij is van 1982 tot heden op verschillende manieren actief bij Stichting Jongerensociëteit ’t Krutje te Son en Breugel (in de praktijk genaamd Oase). Deze stichting beheert in het centrum van Son een gebouw waar wekelijks diverse activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Onderdeel van deze stichting is de Jeugdcarnavalsvereniging De Dommelsoppers, bestaande uit diverse showdansgroepen.

Hij was van 1982 tot 1986 lid van het jeugdbestuur. Daarnaast was hij van 1986 tot 1994 en van 2012 tot 2014 lid van het hoofdbestuur. Hij hield zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten, zoals talentenjachten en miss- en misterverkiezingen en het mede organiseren van de soosavonden op zaterdagavond.

Hij was als hoofdbestuurslid verantwoordelijk voor het facilitair beheer van Oase en verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de organisatie. Hij was lid van de technische dienst en was verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en facilitaire ondersteuning bij activiteiten. Hij draaide regelmatig bardiensten bij verschillende gelegenheden (Sinterklaas en carnavalsactiviteiten). Daarnaast was hij van 1989 tot 1994 Spaarkasbeheerder van de spaarkas die in Oase hangt.

In 1991 was hij medeorganisator van de Europese Kampioenschappen voor garde- en showdans. Hij was mede-verantwoordelijk voor het facilitair beheer voor, tijdens en na het evenement.

Van 1993 tot 1995 was hij lid van het bestuur van De Dommelsoppers. Hij was verantwoordelijk voor alle carnavalsactiviteiten door het hele jaar (o.a. 11-11-bal en receptie) en voor de dansgroepen. Van 1990 tot heden houdt hij zich bezig met de decorbouw voor de dansgroepen en het opbouwen van de carnavalswagen van de Dommelsoppers.

Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten tijdens verschillende activiteiten, zoals het Zomerspektakel, Koningsdag en Dommelpop en staat hij het huidige bestuur, met raad en daad bij.

De heer Versantvoort was van 2003 tot 2016 ook als vrijwilliger actief bij Toneelvereniging Boerenmoes. Hij was als decorbouwer verantwoordelijk voor prachtige decors. Ook was hij toneelmeester tijdens de voorstellingen en zorgde voor het ombouwen van het decors tijdens de pauze.

Vanaf 2013 tot heden is hij ook actief als vrijwilliger bij de Archipel Zorggroep te Eindhoven. Archipel is een organisatie op het gebied van verzorging en verpleging in Eindhoven en omgeving. Binnen Archipel is een revue-groep actief, met als doel om samen met collega’s, vrijwilligers en bewoners een gezellige avond voor bewoners te verzorgen met muziek en toneel. De heer Versantvoort maakt sinds 2013 onderdeel uit van deze revuegroep. Hij verzorgt bij optredens het geluid en helpt na afloop mee afbreken en opruimen.

Koninklijke onderscheiding voor de heer J.J. Coolen. Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hans Coolen (64 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger op verschillende maatschappelijke terreinen in Keldonk (Veghel, gemeente Meierijstad).

Hij verricht vanaf 1972 op diverse terreinen vrijwilligersactiviteiten voor Judovereniging De Jigoro’s in Keldonk. Hij was medeoprichter van de vereniging in 1968 en is vanaf het begin lid van de vereniging.

Hij is vanaf 1972 bestuurslid, vanaf 1976 tot heden in de functie van penningmeester. Vanaf 1983 tot heden is hij jeugdtrainer. Van 1973 tot 2013 was hij organisator van de jaarlijkse vlooienmarkt van de verenging. Hij was 30 jaar veilingmeester tijdens deze markt.

Daarnaast organiseert hij het jaarlijkse dagje uit voor de leden, de jaarlijkse Sinterklaasavond en de jeugdkampen rond zijn eigen huis. Hij begeleidt kinderen bij wedstrijden door de hele regio, gaat scholen langs om proeflessen te geven en op deze manier nieuwe leden te werven en vraagt aandacht voor de vereniging in de media.

In 1982 is de heer Coolen vanuit de judovereniging mede-oprichter van de Carnavalsstichting De Paplippels.

Hij verricht sinds 1982 op diverse terreinen vrijwilligersactiviteiten voor deze stichting. Hij maakte 30 jaar lang mede de carnavalskrant (Papblad). Hij was 35 jaar lang mede-verantwoordelijk voor het uitzoeken van het prinsenpaar. Hij was bedenker en maker van vele creaties voor de onthullingen van de nieuwe prinsenparen, hij reed jarenlang voorop bij de optocht en heeft verschillende jaren tijdens de receptie in de ton gestaan als spreekstalmeester.