Meer bloemen en bijen in de gemeentelijke bermen

Dit artikel is gearchiveerd op 04-12-2018.

De gemeente Son en Breugel kiest ervoor om de gemeentelijke bermen in de toekomst ecologisch te beheren. Door ecologisch bermbeheer toe te passen krijgen de aanwezige gewassen kans om zich verder te ontplooien. Dit vergroot de rijkdom en biodiversiteit in de bermen en daarmee de aanwezige flora en fauna. Op 3 december a.s. bespreekt de commissie Grondgebiedzaken een voorstel hierover.

Meerdere beheersvormen

Binnen de gemeente ligt ruim voor 320.000 m2 aan bermen. In het huidig beheer worden meerdere beheersvormen uitgevoerd. Dit varieert van ecologisch bermbeheer tot het klepelen. Met een klepelmaaier blijft het maaisel liggen, waardoor de voedingsstoffen weer opgenomen worden in de bodem. Dit leidt tot verrijking van de bodem en een eentonige begroeiing.

Een andere manier is om op bepaalde tijden in het jaar te maaien én het maaisel op te ruimen. Hiermee wordt een schrale bodem gecreëerd wat de soortenrijkdom bevordert en meerdere insecten en vlinders aantrekt. De berm krijgt hierdoor echter een wat ruiger uiterlijk wat door passanten niet altijd als positief ervaren wordt.

Fleuriger en meer fauna

Door de bermen ecologisch te beheren gaan er meer bloeiende planten groeien in de bermen. Verspreid over het dorp zijn een aantal proefstukken ingericht waar IVN een aantal plantensoorten inventariseert. Samen met IVN en de bijenvereniging wordt dit geëvalueerd en uitgewerkt naar een beheerplan met locaties en diverse speciale zaadmengsels. Dit zal voor een fleurig resultaat zorgen en komt ten goede aan de groenbeleving. Ook geeft het een positief effect op de aanwezigheid van o.a. vlinders en bijen.

Na het maaiseizoen in juni 2019 wordt een start gemaakt met het inzaaien van de geselecteerde zaadmengsels.