Nieuw evenementenbeleid

Dit artikel is gearchiveerd op 17-05-2018.

Op dinsdag 15 november heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Met dit nieuwe beleid spelen we in op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, de nieuwe bestemmingsplannen, en ook op de wensen van de raad, organisatoren, inwoners en ondernemers.

Het nieuwe beleid is gericht op het stimuleren, faciliteren en mogelijk maken van lokale activiteiten en evenementen.
Het beleid heeft drie doelen:

  • Bruisend dorpsleven
    Evenementen zijn voor de leefbaarheid in ons dorp van groot belang, dragen bij aan een bruisend dorpsleven en zorgen voor saamhorigheid, plezier en levendigheid.
  • Ruimte bieden aan initiatieven De gemeente wil zo weinig mogelijk drempels opwerpen en faciliteert waar dat mogelijk is.
  • Beperking overlast Evenementen zorgen, in meer of mindere mate, voor overlast. Dit is inherent aan het organiseren van evenementen op een locatie in de directe nabijheid van woningen. Het beleid is er op gericht om de overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Het evenementenbeleid geeft de randvoorwaarden en regels aan waarbinnen het organiseren van een evenement mogelijk is. De randvoorwaarden zijn vastgelegd in de uitvoeringsregels. Deze regels vormen het kader voor de weging van de diverse maatschappelijke en individuele belangen die spelen rond activiteiten en evenementen.

Het beleid staat ook ter kennisneming op de agenda van de vergadering van de commissie algemene zaken op 30 november 2016.