Officiële bekendmakingen in Groot Eindhoven, 31 juli 2019 / week 31

Dit artikel is gearchiveerd op 10-09-2019.

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ingediende aanvragen omgevingsvergunning ontvangen op:

11 juli 2019     Walcherenlaan 19, 5691 ZV – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

15 juli 2019     Jufferlaan, kavel F09 – oprichten van een woning (BOUWEN)

15 juli 2019     Bijenlaan 3, 5692 VA - uitbreiden van een woonhuis (BOUWEN)

16 juli 2019     Ekkersrijt 2013, 5692 BB - uitbreiden en veranderen van een bedrijfsgebouw (BOUWEN)

19 juli 2019     Ekkersrijt 2025-2027, 5692BB – wijzigen voorgevels bedrijfshallen (BOUWEN)

22 juli 2019     Eemshof 7, 5691 PH – tijdelijk plaatsen van een woonunit (BOUWEN)

23 juli 2019     Zebrakever 41, 5629 VH – plaatsen dakkapel aan de voorzijde (BOUWEN)

Aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

16 juli 2019     Science Park Eindhoven 5004, 5692 EA – wijzigen gevelreclame (BOUWEN / RECLAME)

18 juli 2019     Libellenlaan 21, 5692 WB – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

17 juli 2019     Bilderdijkstraat 5 5691 XV - kappen van 2 dennen in het achtererf (KAPPEN)

24 juli 2019     Mesdagstraat 3 5691 DM - kappen van 1 grove den en 1 acacia in de achtertuin (KAPPEN)

23 juli 2019     Keske 16 – gebruik bijgebouw als tijdelijke woning voor een periode van 2 jaar (BOUWEN en AFWIJKEN)

23 juli 2019     Ekkersrijt 2025-2027, 5692BB – wijzigen voorgevels bedrijfshallen (BOUWEN)

25 juli 2019     Libellenlaan 57, 67, 69 en 79, Sonniuspark, veld I en J – wijzigen van een reeds eerder verleende vergunning voor het bouwen van 65 woningen (BOUWEN)

Intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van ongeveer 175 bomen op het perceel IJssellaan 2 – 4 in Son en Breugel in te trekken. Het besluit om de omgevingsvergunning in te trekken is verzonden op 24 juli 2019.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvragen omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd op:

17 juli 2019      Lavendelstraat 2, 5691 SP – realiseren van een praktijkruimte (AFWIJKEN)

17 juli 2019      Raadhuisplein 30, 5691 AM – plaatsen van een reclame-uiting (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen op:

10 juli 2019     Raadhuisplein 1, 5691 AL – gedeeltelijk slopen hoofdgebouw en asbestsanering (fase 2) (SLOPEN)

11 juli 2019     Lupinelaan 11, 5691 WC – asbestsanering (SLOPEN)

17 juli 2019     ‘Breugelse Beemden’, kadastraal sectie D, nummer 1047 - sloop en asbestsanering van een stal (SLOPEN)

18 juli 2019     Kanaaldijk Noord 20, 5691 NM - het verwijderen van leidingisolatie uit de kruipruimte

22 juli 2019     Tweelingenlaan 18, 5694 VG – verwijderen plafondbeplating (SLOPEN)

22 juli 2019     Heemskerklaan 6, 5694 CN – verwijderen van asbesthoudende toepassingen (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen op:

12 juli 2019     Keizersmantellaan 3, 5691 RH – asbestsanering (SLOPEN)

15 juli 2019     Lupinelaan 11, 5691 WC – asbestsanering (SLOPEN)

22 juli 2019     Olen 5c 5694 NP –  verwijderen asbest dakplaten (SLOPEN)

22 juli 2019     Breugelse Beemden, sectie D, nr. 1047 – slopen stalletje (SLOPEN)

23 juli 2019     Tweelingenlaan 18, 5694 VG – verwijderen plafondbeplating (SLOPEN)

24 juli 2019     Raadhuisplein 1, 5691 AL – gedeeltelijk slopen hoofdgebouw en asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Evenementenvergunning Najaarsmarkt

Op 22 juli 2019 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Najaarsmarkt. Het evenement, georganiseerd door OVSB Centrumteam vindt plaats op zondag 6 oktober 2019 tussen 10:00 uur en 18:00 uur en wordt gehouden op het trottoir voor de winkels van de Nieuwstraat en op het Raadhuisplein.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van(artikel 3 en artikel 4)lid 1van de Zondagswet.

Aanwijzing Toezichthouders wet BRP

Burgemeester en wethouders hebben op 9 juli 2019 het besluit genomen om toezichthouders op grond van artikel 4.2. van de wet BRP (wet basisregistratie personen) aan te wijzen. De aanwijzingsbesluiten treden in werking op 22 juli 2019.

Wilt u een besluit inzien en/of bent u het niet eens met een besluit?

Ter inzage

Alle genoemde besluiten liggen zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, tenzij bij het besluit anders wordt vermeld.

Bent u het niet eens met een besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook afgeven in het gemeentehuis of digitaal indienen via onze website met DigiD.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt (verzonden of uitgereikt) aan de belanghebbenden.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

  • de handtekening van de indiener
  • de dagtekening / datum van ondertekening
  • de naam en het adres van de indiener
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

Als u het niet eens bent met een evenementenvergunning of drank – en horecavergunning, dan kunt u het bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.