Onderhoud bosrand in wijk ’t Zand

Om een bos gezond te houden is af en toe onderhoud nodig aan het bos. In de bosranden rondom de Keizermantellaan in de wijk ‘t Zand zal de gemeente om die reden een lichte dunning uitvoeren. Blijvende bomen krijgen daardoor meer licht en ruimte om op gezonde wijze door te groeien. Ook komt er dan licht op de bodem waardoor zaden kunnen kiemen en planten en struiken kunnen groeien. Dit zorgt voor gelaagdheid in het bos, dat is van belang voor mens, milieu, flora en fauna.

Tussen januari-maart 2020 vinden de werkzaamheden aan bospercelen plaats in ’t Zand, locatie keizersmantellaan-oranjetip-zandoogjelaan. De boswerkzaamheden geven op deze locatie, ook op zaterdagochtenden, mogelijk enige  geluidsoverlast. Vooraf gaat u de markering zien op bomen die wij willen verwijderen.

In de bospercelen aan de noord- oost- en zuidzijde van de straat zullen we bomen verwijderen die binnen 1,5 meter van de erfgrens af staan. Een betrokken bewoner van de straat opperde het idee om een strook met struiken en kruiden (een struweelzone) aan te brengen, welke door de bewoners van de straat worden geplant. De gemeente werkt hier graag aan mee en zal voor het plantmateriaal zorgen. Door een bosstruweel te creëren ontstaat er een minder harde overgang tussen de tuinen en het bomenbestand in het bos. Dit is goed voor de biodiversiteit van flora en fauna.

Materialen en groenafval verwijderen

Bij de recent uitgevoerde inspectie is geconstateerd dat er in het gemeentelijke bosperceel achter de tuinen aan de westzijde van de straat veel opslag van materialen en groenafval uit de tuinen aanwezig is. Dit is een ongewenste situatie, die leidt tot knaagdierplagen en verzuring van de bodem wat weer slecht is voor de aanwezige begroeiing.

Wij verzoeken de aanwonenden de materialen en het groenafval op korte termijn op te ruimen. Anders is de gemeente genoodzaakt dit op kosten van de bewoners van de aangrenzende percelen te laten uitvoeren. Half maart zal er op dit punt een eindinspectie plaatsvinden met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente.