Ondertekening Prestatieafspraken met Woonstichting en huurdersraad ‘thuis

Dit artikel is gearchiveerd op 10-06-2018.
2 mannen en 1 vrouw met ondertekeningsboek voor zich op tafel

Op 24 mei ondertekenden Luc Severijnen namens Woonstichting ’thuis, Ernes van Hannen namens Huurdersraad ’thuis en Eef van Turnhout namens de gemeente Son en Breugel de prestatieafspraken voor 2018-2019. Deze actualisatie op de eerder geformuleerde “Prestatieafspraken 2017-2020” is conform de jaarlijkse wettelijke cyclus. In Son en Breugel betekent dat verdergaande samenwerking tussen ’thuis en gemeente.

Afspraken

Bij de meerjarige prestatieafspraken 2017-2020 is de hoofdlijn van ambities en prestaties vastgelegd. De afspraken gaan concreet over:

  1. betaalbaarheid
  2. duurzaamheid
  3. sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg
  4. leefbaarheid
  5. beschikbaarheid
  6. organisatie en samenwerking

Hierbij zijn accenten opgenomen met betrekking tot: behoud en uitbreiding van de sociale woningvoorraad, op welke wijze we initiatief nemen op verduurzaming van de woningvoorraad en op welke wijze we elkaar kunnen vinden en verantwoordelijkheid nemen in de inclusieve samenleving. Vandaar dat we de prestatieafspraken nu meer benaderen als samenwerkingsafspraken.

Drie ondertekenaars

Het is de tweede keer dat de gemeente afspraken in deze vorm met ’thuis en haar Huurdersraad maakt. De afspraken zijn geen ’keurslijf’ maar een ’groeimodel’. In die zin, dat jaarlijks geëvalueerd wordt en waar nodig aanpassing plaatsvindt. Dit is nu ook gebeurd en heeft in de nu voorliggende ‘update 2018-2019’ geleid tot een actualisatie bij alle thema’s en tot verantwoording van in 2017 gedane inzet.