Parkeren in het centrum

Dit artikel is gearchiveerd op 01-05-2017.

Bij parkeren in het centrum gaat het om de balans tussen bereikbaarheid van winkels, woonhuizen en evenementen aan de ene kant en slim gebruik van de schaarse openbare ruimte aan de andere kant. En…het oog wil ook nog wat.
 

Een belangrijke graadmeter is parkeerdruk, de verhouding tussen vraag naar en aanbod van parkeerplekken op bepaalde plaatsen en momenten. Uit tellingen is gebleken dat op donderdagmiddagen de vraag naar parkeerplekken het grootst is, gevolgd door de zaterdag, dan concentreert de vraag zich op het 17-Septemberplein.

Concrete maatregelen op korte termijn

Het college bereidt concrete maatregelen voor om de parkeerdruk op deze twee dagen het hoofd te bieden. Voor de donderdagmiddag speelt het college op het Raadhuisplein 25 parkeerplekken vrij door -in overleg met de marktkooplui- de weekmarkt anders in te richten. Voor de zaterdag overweegt het college in een pilot de blauwe zone op het 17-Septemberplein voor weekdagen én de zaterdag in te stellen.

Parkeerbalans

Voor slim en modern parkeerbeleid is niet alleen het aantal parkeervakken belangrijk, het gaat om de parkeerbalans. Daarin wordt o.a. meegenomen: welke loopafstand is acceptabel, hoe lang staan auto’s geparkeerd, van wie zijn die auto’s (bezoekers, bewoners of mensen werkzaam in het centrum)? Wanneer staan er auto’s geparkeerd: welke dag, welk tijdstip. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met bijbehorende parkeerbehoefte worden eveneens meegenomen in het model.
Alle gegevens zijn in een rekenmodel (Parkeerbalans) samengebracht om vervolgens uit te rekenen welke parkeeromvang in het centrum daar qua aanbod bij hoort.

Deze ingewikkelde puzzel met parkeerplaatsen en -tijden vraagt om een op parkeren gespecialiseerd bureau. Spark is zo’n bureau en deed in het najaar 2016 op meer momenten tellingen van de parkeerdruk in het hele centrum. Die informatie is verwerkt in de parkeerbalans van Son en Breugel. Spark draagt aan de hand van deze balans concrete en slimme oplossingen aan om de parkeerdruk te reguleren, waar en wanneer deze té hoog is.

De onderzoeksresultaten van Spark zijn op 16 januari 2017 met de raadscommissie en op 14 februari 2017 met het publiek gedeeld.
Het college gaat nu aan de slag met een uitwerkingsplan van parkeermaatregelen, waarbij wordt bezien of er meteen ‘quick wins’ te halen zijn. Op middellange termijn worden in het kader van de bouw van de mfa en de nieuwe kerk op diverse plekken in het centrum parkeerplaatsen verplaatst of bijgemaakt.