Raadswerkgroep bestuursstijl

Dit artikel is gearchiveerd op 01-07-2019.

Inwoners eerder en beter betrekken bij besluitvorming raad

De gemeenteraad wil inwoners en organisaties eerder en beter betrekken bij de voorbereiding van besluiten die de raad neemt. Men vindt het belangrijk te weten hoe over bepaalde plannen gedacht wordt en wil hierbij graag gebruik maken van de inbreng en kennis van de inwoners. Burgerparticipatie ziet de raad als een groot goed. Daarnaast vindt de raad het belangrijk dat de onderlinge verhouding binnen de raad en tussen de raad en het college verbetert.

Om te onderzoeken hoe deze wensen het beste kunnen worden gerealiseerd, heeft de raad onlangs een raadswerkgroep bestuursstijl ingesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle zes de fracties in de raad en wordt ondersteund door een extern adviseur, de heer Maarten Pieters. De werkgroep inventariseert welke wensen en mogelijkheden tot verbetering er zijn.

Als dit in beeld gebracht is, worden de resultaten hiervan besproken en bepaalt de raad welke concrete verbeterstappen gezet worden. De bedoeling is dat dit voor de zomerperiode wordt afgerond, zodat in de tweede helft van 2019 met de uitvoering gestart kan worden. Het is (uiteraard) de bedoeling ook inwoners bij dit proces te betrekken.

De raadswerkgroep staat open voor uw idee├źn.
U kunt deze doorgeven aan burgemeester Hans Gaillard (email: h.gaillard@sonenbreugel.nl) en / of raadsgriffier Frans den Hengst (email: f.denhengst@sonenbreugel.nl).