Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017

Dit artikel is gearchiveerd op 30-04-2017.
Logo duurzaamheid

Het college van Son en Breugel heeft weer een nieuwe stap gezet op weg naar een duurzaam Son en Breugel. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 is opgesteld en in dit programma zijn de actuele projecten opgenomen die in de komende periode daadwerkelijk worden uitgevoerd om  de Son en Breugelse gemeenschap  verder te verduurzamen. Een deel van de benoemde projecten is reeds opgestart en er is extra capaciteit beschikbaar om zaken goed aan te pakken.

Strategische doelen

Het uitvoeringsprogramma gaat uit van een vijftal strategische doelen die gebaseerd zijn op de doelen uit de Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden de projecten opgenomen die stap voor stap invulling gaan geven aan de strategische doelen.

Programma 2017

In het programma voor 2017  zijn een groot aantal projecten opgenomen voor en met verschillende doelgroepen. Het gaat onder andere om:

  • Een bewustwordingscampagne voor inwoners: Wat we doen is groen!;
  • Het instellen van een Duurzaamheidsprijs voor volwassenen en voor kinderen;
  • Het opstellen van een Regionale Energievisie;
  • Het opstellen van een projectplan met  SonEnergie en Sonenbreugelverbindt voor het initiëren en faciliteren van duurzame burgerinitiatieven;
  • Het opstellen van een GreenDeal (convenant) met Ekkersrijt;
  • Deelname aan een regionaal zonnepanelenproject.

Planning

Het uitvoeringsprogramma wordt besproken in de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 20 april 2017.