Versnelde uitvoering onderhoud trottoirs

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2019.

De trottoirs in onderstaande stratenlijst krijgen in het eerste kwartaal van 2019 onderhoud. De straten staan op de inspectielijst trottoirs (2017) die in het eerste kwartaal van 2019 aan de beurt komen. Het gaat daarbij alleen om de straatdelen die daadwerkelijk onderhoud nodig hebben en het gewenste niveau niet meer halen.

De aannemer is vrij om te bepalen welke straten eerst aan de beurt komen, omdat dit mogelijk samenhangt met andere uit te voeren werken. Het werk wordt hoogstwaarschijnlijk per gebied bij elkaar uitgevoerd. De gemeente zorgt er in samenwerking met de aannemer voor, dat er - voorafgaand aan de uitvoering - in het bijzijn van belangstellenden uit de straat een (straat)schouw over de details wordt uitgevoerd.

Gentiaan

 • Amerikalaan
 • Afrikalaan
 • Amstellaan
 • Aziëlaan
 • IJssellaan
 • Scheldelaan

Centrum / Breeakker / Harde Ven

 • Wilhelminalaan
 • Nachtegaallaan
 • Europalaan

Breugel

 • Mercuriusstraat
 • St. Genovevastraat
 • Thorbeckelaan

Inspectie

In februari voeren we een nieuwe inspectie van alle trottoirs uit. Nieuw onderdeel in dat proces wordt dat ook onze inwoners en gebruikers in de vorm van een enquête kunnen meedenken over welke voetpaden er naar hun mening dringend aan onderhoud toe zijn.

De stratenlijst die aan de hand van de nieuwe inspectie én de input van onze inwoners tot stand komt, wordt vanaf het tweede kwartaal 2019 opgepakt. In blokken per kwartaal wordt het onderhoud vervolgens tot en met het vierde kwartaal in 2020 verder uitgevoerd.

Van vijf naar drie jaar

Aanvankelijk gold een periode van vijf jaar (2018 t/m 2022) om alle trottoirs gefaseerd naar het gewenste minimale onderhoudsniveau te brengen. De gemeenteraad heeft eind 2018 in een motie aangegeven deze termijn te lang te vinden en het college opgedragen om via een versnelling deze termijn van vijf jaar tot drie jaar terug te brengen (2018 t/m 2020). Als de raad de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stelt, zorgt de versnellingsoperatie ervoor dat alle trottoirs in de gemeente eind 2020 op het gewenste onderhoudsniveau zijn.

Naast deze grote onderhoudsoperatie blijft de gemeente alert op het tijdig repareren van kleinere beschadigingen aan trottoirs. Onze wijkteams herstellen de plotselinge beschadigingen die mogelijk gevaar voor gebruikers opleveren en via het meldingssysteem worden gemeld.