Werkzaamheden Boslaan: Vragen en antwoorden gesteld tijdens infoavond voor omwonenden

Dit artikel is gearchiveerd op 01-09-2018.

Planning
De werkzaamheden aan de Boslaan, tussen Europalaan en Nieuwstraat, worden uitgevoerd van 13 tot en met 31 augustus.
De werkzaamheden aan de Boslaan, Esdoornstraat-Europalaan, beginnen een week later en worden uitgevoerd van 20 tot en met 31 augustus.

Fietssuggestiestrook
Is een rode fietssuggestiestrook mogelijk op de Boslaan zoals deze ook op de Europlaan is toegepast?
Antwoord:      
Ja, dat is mogelijk. We hebben besloten een rode fietssuggestiestrook aan te brengen.

Snelheid er uit
Kunnen er ook aanpassingen worden gedaan op de Boslaan om de snelheid er uit te halen?
Extra remmers op het wegvak? Wegversmallingen?
Antwoord:                  
De rode fietssuggestiestrook is een aanpassing die de straat visueel versmalt. Of we op delen van de Boslaan waar nu geen straatjuwelen staan fysieke snelheidsremmers, zoals bijvoorbeeld straatjuwelen, gaan aanbrengen, wordt bij de evaluatie van die verkeersmaatregel medio oktober 2018 bezien.

Wegbreedte
Wordt het wegdek smaller gemaakt?
Antwoord: 
De weg blijft even breed. Door het aanbrengen van een rode fietssuggestiestrook wordt de straat visueel versmald.

Trottoirs
De stoeptegels op de trottoirs (tussen de Europalaan en Esdoornstraat) zijn erg ongelijk en hierdoor ook lastig begaanbaar voor minder valide mensen. Worden die in het onderhoud meegenomen?
Antwoord:  Ja, het trottoir wordt in het onderhoud meegenomen.

Putdeksel
Er ligt een riool/putdeksel dat boven het maaiveld uitsteekt? Wordt dit aangepast?
Antwoord: Deze situatie is ons niet bekend, maar putafdekkingen worden (zo nodig) op maaiveld niveau aangebracht.

Materiaal wegdek
Hoe komt de straat eruit te zien na de aanpassingen? Wordt er gebruik gemaakt van klinkers, gebakken materiaal?
Antwoord: Bestaande materialen van klinkers en gebakken materiaal wordt hergebruikt.

Overlast door fout parkeren
Diverse bewoners hebben er in de huidige situatie last van dat automobilisten voor de uitrit van hun perceel gaan parkeren. Het verzoek is om voor de uitritten een N.P. tegel te plaatsen in het midden van het vak, zodat het duidelijker zichtbaar is. Graag duidelijk maken wat een parkeervak is, en wat een uitrit van een perceel is.

Antwoord: Met de invoering van een blauwe zone wordt ingevoerd dat alleen in de aangegeven parkeervakken geparkeerd mag worden. Deze parkeervakken worden aan de straatzijde voorzien van een blauwe rand en zijn voor een ieder eenvoudig herkenbaar. Daarmee is geregeld waar geparkeerd mag worden en waar dus niet. Indien de ervaren hinder van het parkeren voor uitritten onverhoopt blijft bestaan, dan is sprake van bewuste overtredingen die niet voorkomen kunnen worden met infrastructurele maatregelen. 

Zebrapaden
Het zicht op het begin van het huidige zebrapad wordt deels gehinderd door de boom die daar staat. Kan dit zicht verbeterd worden?
Ook is er behoefte aan een zebrapad aan de andere zijde van de Boslaan (richting parkeerplaats). Er is vanaf de parkeerplaats en v.v. een loop richting Europalaan, en aanwonenden die minder vlot ter been zijn zoeken een veiligere plek om naar de overkant te komen.

Antwoord: Het verkrijgen van het gewenste zicht wordt enkel verkregen door de betreffende boom te kappen. Hiervoor wordt niet gekozen. Vanaf het parkeerterrein 17 Septemberplein is de hoofd-looproute aan de oostzijde van de Heistraat en Europalaan gelegen. Voor het bundelen van de oversteekbewegingen is gekozen om het aantal conflicten tussen voetgangers en automobilisten die het parkeerterrein 17 Septemberplein oprijden of verlaten te beperken. Een extra zebrapad is ongewenst en wordt nu niet meegenomen, voetgangers worden gevraagd gebruik te maken van de bestaande zebrapaden over de Boslaan (bij Esdoornstraat, Heistraat of Nieuwstraat).

Eenrichtingsverkeer
Is het mogelijk om een deel van de Boslaan in te richten als eenrichtingsstraat?
Antwoord: Dat ligt genuanceerd, aangezien het inrichten van een straat / wegvak(ken) als éénrichtingsstraat leidt tot een zwaarder gebruik van andere routes. In het meest gunstige geval zijn het alternatieve routes die meer geschikt zijn voor de afwikkeling van verkeer. Dit kunnen echter ook woonstraten zijn die minder geschikt zijn. Bij deze onderhoudswerkzaamheden is niet voorzien de straat tot éénrichtingsstraat in te richten.

Ontheffing blauwe zone
Is het voor aanwonenden Boslaan mogelijk om een ontheffing te krijgen op de blauwe zone in hun straat?
Antwoord: Ja, er is een ontheffingsregeling in de blauwe zone. Deze ontheffingsregeling is voor aanwonenden zonder een parkeerplaats op eigen terrein. Oftewel, dit is voor de meeste aanwonenden van de Boslaan niet van toepassing.

Bord verboden te parkeren
Er staan twee borden verboden te parkeren op gedeelte Boslaan richting A50. Staan deze borden wel op de juiste plek en hebben ze nut? (Ter hoogte van nr. 26).
Antwoord: Van oudsher is aan de Boslaan richting A50 tussen Europalaan en Esdoornstraat sprake van een aaneengesloten parkeerverbod. De bebording wordt hersteld, zodat handhavend opgetreden kan worden tegen het parkeren op de straat.

Tijdelijke ontheffing
Is het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk voor de aanwonenden van percelen om gedurende de momenten dat het eigen perceel onbereikbaar is een tijdelijke ontheffing te krijgen in de blauwe zone?
Antwoord: Het vriendelijke verzoek aan bewoners van de Boslaan tussen Schietbaan en Europalaan om het weinig gebruikte parkeerterrein in de Rietlaan te gebruiken, zodat de parkeerdruk in het centrum niet onnodig oploopt. Dit parkeerterrein is bereikbaar vanaf de Vijverlaan.

Vanwege de loopafstanden vanaf de woningen Boslaan 22 t/m 40 en het drukkere gebruik van nabijgelegen vrij te gebruiken parkeerplaatsen staan we tijdelijk gedurende de werkzaamheden toe dat deze bewoners hun auto op het 17 Septemberplein parkeren zonder parkeerschijf. Hierbij het vriendelijke verzoek zoveel mogelijk de parkeerplaatsen te gebruiken die het verst van de supermarkten zijn gelegen. Dit is afgestemd met de boa’s.

Borden blauwe zone
Als de blauwe zone wordt toegepast op het gedeelte van de Boslaan, kan er dan op het bord de toevoeging komen dat enkel in de vakken geparkeerd mag worden? Hiermee wordt duidelijker wat een vak is en wat niet (uitrit vrij houden).
Antwoord: De toevoeging ‘parkeren in de vakken’ is binnen een blauwe zone overbodig. Gelet op de meldingen dat er nu regelmatig sprake is van parkeren voor inritten (dus buiten vakken), is dat voor ons reden om tot eind 2018 de gevraagde toevoeging tijdelijk op een geel onderbord aan te brengen in de Boslaan (vanaf A50 richting centrum) en Wilhelminalaan (vanaf Breugel richting centrum Son).

Hoeveel parkeerplaatsen
Komen er met de blauwe zone meer of minder parkeerplaatsen in de Boslaan?
Antwoord: Het aantal parkeervakken op de Boslaan neemt conform raadsopdracht met 2 plaatsen toe.

Rode 30 stickers
Kan de gemeente grote rode “30” stickers uitgeven zodat mensen die op hun kliko’s kunnen plakken.
Antwoord: De gemeente verstrekt dergelijke stickers niet.  

Parkeertegel
Is het mogelijk om de bestaande parkeertegels beter zichtbaar te plaatsen.
Antwoord: Ja, dit gaan wij in de uitvoering meenemen.