Gemeenteblad 1000, 19 juli 2016 - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning inrichting (milieu)

Dit artikel is gearchiveerd op 30-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-07-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting (milieu) te verlenen aan Dortmans – Van Schijndel VOF voor het veranderen van de varkenshouderij aan de Ockhuizenweg 18 evenals het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden voor deze inrichting.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 19 juli tot 30 augustus 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 30 augustus 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.