Gemeenteblad 1012, 26 juli 2016 - Omgevingsvergunning milieu Sonniuswijk 43-45 ter inzage

Dit artikel is gearchiveerd op 06-09-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-07-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu hebben verleend aan Van Eck Bedrijfshygiëne B.V. voor een inrichting gelegen aan Sonniuswijk 43-45 te Son.

Het betreft een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben (oprichtingsvergunning), als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), van een inrichting ter bestrijding van ongedierte.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 26 juli tot en met 30 augustus 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Bezwaarprodedure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.