Gemeenteblad 1044, 30 augustus 2016 - Aanvraag revisievergunning Distributiecentrum Van den Anker

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 30-08-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Distributiecentrum van den Anker BV. De aanvraag betreft een revisievergunning voor de inrichting, gelegen aan Ekkersrijt 7604 te Son En Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 augustus 2016 tot en met 11 oktober 2016 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. van Soelen, telefoon (013) 206 05 12. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.

Tegen de beschikking kan tot en met 11 oktober 2016 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
  • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 16020471 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.