Gemeenteblad 1105, 11 oktober 2016 - Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied, Sonniuswijk 17'

Dit artikel is gearchiveerd op 22-11-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-10-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016 voor iedereen het op 8 september 2016 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 17” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het adres Sonniuswijk 17 waar een agrarisch bouwblok is gewijzigd in bedrijf ten behoeve van opslag/camper-/caravanstalling met servicepunt en logiesfunctie bed and breakfast.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.