Gemeenteblad 1147, 8 november 2016 - Anterieure overeenkomst 'Hoek Wilhelminalaan-Nieuwstraat'

Dit artikel is gearchiveerd op 20-12-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 08-11-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Woonmakers Projectontwikkeling b.v.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen herontwikkeling van de bestaande panden in de hoek Wilhelminalaan-Nieuwstraat tot 16 woningen en een kantoorruimte op het terrein gelegen aan de Nieuwstraat en de Wilhelminalaan te Son en Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 december 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.